Evanđelje po Ivanu

Evanđelje po sv. Ivanu

1

Prolog. Ivan Krstitelj. Prvi učenici.

1U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ. 2Ova bijaše u početku kod Boga. 3Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo. 4U njoj bijaše život, i život bijaše svijetlo ljudima. 5I svijetlo svijetli u tami, i tama ga ne obuze. 6Poslan bi čovjek od Boga, komu bijaše ime Ivan. 7Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči za svijetlo, da svi vjeruju po njemu. 8On ne bijaše svijetlo, nego da svjedoči za svijetlo. 9Svijetlo istinito, koje obasjava svakoga čovjeka, dođe na ovaj svijet. 10Na svijetu bijaše i svijet je po njem postao, i svijet ga ne upozna. 11K svojima dođe i svoji ga ne primiše. 12A koji ga primiše, dade im vlast, da budu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo, 13koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. 14I Riječ je tijelom postala, i prebivala među nama, i vidjesmo slavu njegovu kao jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine. 15Ivan svjedoči za njega i viče: Ovaj bijaše, za koga rekoh: Koji dolazi za mnom, mene je pretekao, jer bijaše prije mene. 16I od punoće njegove svi mi primismo, milost za milost. 17Jer je zakon dan po Mojsiji, milost i istina postade po Isusu Kristu. 18Boga nikada nitko nije vidio; jedinorođeni Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio. 19I ovo je svjedočanstvo Ivanom, kad poslaše k njemu Židovi iz Jerusalema svećenike i levite, da ga zapitaju: Tko si ti? 20I on prizna, i ne zataji, i prizna: Ja nisam Krist. 21I zapitaše ga: Što dakle? Jesi li ti Ilija? I reče: Nisam. Jesi li ti prorok? I odgovori: Nisam. 22Rekoše mu dakle: Tko si ti? da odgovorimo onima, koji nas poslaše, što kažeš za sebe? 23Reče: Ja sam glas onoga, što viče u pustinji: »Poravnite put Gospodnji«, kao što kaza prorok Isaija. 24I poslanici bijahu od farizeja. 25I zapitaše ga i rekoše mu: Zašto dakle krstiš, kad ti nisi Krist ni Ilija ni prorok? 26Odgovori im Ivan: Ja krstim vodom, a među vama stoji, koga vi ne znate. 27On je onaj, što će doći za mnom, kome ja nisam dostojan odvezati remen na obući. 28Ovo je bilo u Betaniji preko Jordana, gdje je Ivan krstio. 29Sutradan vidi Ivan Isusa, gdje dolazi k njemu i reče: Evo, Janje Božje, što oduzima grijeh svijeta. 30Ovo je onaj, za koga sam rekao: Za mnom dolazi čovjek, koji me je pretekao, jer bijaše prije mene. 31I ja ga nisam poznavao, nego da se objavi Israelu, zato sam ja došao, da krstim vodom. 32I Ivan je svjedočio govoreći: Promatrao sam Duha gdje silazi s neba kao golub i stade na njemu. 33I ja ga nisam poznavao, nego onaj, koji me je poslao, da krstim vodom, on mi reče: Na koga vidiš da silazi Duh i ostaje na njemu, to je onaj, koji krsti Duhom svetim. 34I ja sam vidio i svjedočio, da je ovaj Sin Božji. 35Sutradan je opet stajao Ivan i dvojica od učenika njegovih, 36I vidjevši Isusa, gdje prolazi, reče: Evo, Janje Božje! 37I čuše ga oba učenika, kad je govorio, i pođoše za Isusom. 38A Isus obazrevši se i vidjevši ih gdje idu za njim, reče im: Što želite? Oni mu rekoše: Rabi, što znači: Učitelju, gdje stanuješ? 39Reče im: Dođite i vidite! Otidoše i vidješe gdje stanuje i ostaše u njega onaj dan, a bijaše oko desete ure. 40Jedan od dvojice, koji čuše od Ivana i pođoše za njim, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. 41On nađe najprije svoga brata Šimuna i reče mu: Nađosmo Mesiju, što znači Krist. 42I dovede ga k Isusu. Isus pogledavši na njega reče; Ti si Šimun, sin Ivanov, ti ćeš se zvati Kefa, što znači: Petar. 43Sutradan namisli izići u Galileju i nade Filipa. I reče mu Isus: Ajde za mnom. 44A Filip bijaše iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova. 45Filip nade Natanaela i reče mu: Za koga pisa Mojsije u zakonu i proroci, našli smo ga: Isusa, sina Josipova iz Nazareta. 46I reče mu Natanael: Iz Nazareta da može šta dobro doći? Reče mu Filip: Dođi i vidi. 47Isus vidje Natanaela gdje ide k njemu i reče za njega: Evo, zaista je Israelac, u kom nema lukavštine. 48Reče mu Natonael: Odakle me poznaješ? Odgovori mu Isus: Prije nego li te pozva Filip, vidjeh te, kad si bio pod smokvom. 49Odgovori mu Natanael: Rabi, ti si Sin Božji, ti si kralj Israelski. 50Odgovori mu Isus: Jer sam ti rekao: Vidjeh te pod smokvom, vjeruješ, vidjet ćeš više od toga. 51I kaže mu: Zaista, zaista vam kažem: Odsad ćete vidjeti neko otvoreno i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina čovječjega.

2

Svadba u Kani. Čišćenje hrama. Znak smrti i uskrsnuća.

1I treći je dan bila svadba u Kani Galilejskoj, i ondje bijaše mati Isusova. 2A pozvan bi i Isus i učenici njegovi na svadbu. 3I kad je nestalo vina, kaže majka Isusova njemu: nemaju vina. 4I reče joj Isus: Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. 5Kaže mati njegova slugama: Štogod vam reče, učinite! 6A ondje bijaše šest kamenitih vrčeva za čišćenje običajno Židovima, koji su obuhvatali po dvije ili tri mjere. 7Kaže im Isus: Napunite vrčeve vodom! I napuniše ih do vrha. 8Kaže im Isus: Zagrabite sad i nosite nadziratelju stola. I odnesu. 9A kad je nadziratelj stola okusio od vode, koja je postala vino, a nije znao otkuda je, a sluge su znale, koje su zagrabile vodu, dozove nadziratelj stola mladoženju, 10i reče mu: Svaki čovjek iznosi najprije dobro vino, a kad se ponapiju, onda slabije, a ti si čuvao dobro vino dosada. 11Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj i objavi slavu svoju, i vjerovaše u njega njegovi učenici. 12Potom siđe u Kafarnaum on i mati njegova i braća njegova i njegovi učenici, i ondje ostaše nekoliko dana. 13A blizu bijaše židovski vazam, i uzide Isus u Jerusalem. 14I nađe u hramu one, što su prodavali volove i ovce i golubove i mjenjače gdje sjede. 15I načinivši bič od užeta izagna sve iz hrama, i ovce i volove i mjenjačima prosu novce i prevrne stolove; 16i onima, što su predavali golubove reče: Nosite to odavle i ne činite od kuće Oca moga kuće trgovačke! 17Tada se sjetiše njegovi učenici, da je pisano: Revnost za dom tvoj izjeda me«. 18A Židovi prozboriše i rekoše mu: Kakav nam znak pokazuješ, da to smiješ činiti? 19Isus im odgovori: Razorite ovaj hram, i ja ću ga podignuti za tri dana. 20Onda rekoše Židovi: Četrdeset je i šest godina građen ovaj hram, i ti da ga u tri dana podigneš? 21A on je govorio za hram tijela svojega. 22Kad je dakle uskrsnuo od mrtvih, sjetiše se njegovi učenici, da je ovo govorio, i vjerovaše Pismu i riječi, koju reče Isus. 23A kad bijaše u Jerusalemu na svetkovinu vazmenu, mnogi vjerovaše u ime njegovo, promatrajući njegova čudesa, koja je činio. 24Ali im se Isus nije povjeravao, jer ih je sve poznavao. 25I nije mu trebalo, da tko svjedoči za čovjeka, jer je sam znao, što je bilo u čovjeku.

3

Nikodem. Dostojanstvo Isusovo.

1A bijaše među farizejima čovjek, po imenu Nikodem, vijećnik Židovski. 2Ovaj dođe k Isusu po noći i reče mu: Rabi! Znamo, da si učitelj od Boga došao, jer nitko ne može ovih čudesa činiti, koja ti činiš, ako Bog nije s njime. 3Odgovori mu Isus: Zaista, zaista ti kažem: Ako se tko ne preporodi, ne može vidjeti kraljevstva Božjega. 4Kaže mu Nikodem. Kako se može čovjek roditi, kad je star? Zar može po drugi puta ući u utrobu svoje matere i opet se roditi. 5Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem: Ako se tko ne rodi vodom i Duhom svetim, ne može ući u kraljevstvo Božje. 6Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od Duha, duh je. 7Ne čudi se, što ti rekoh: Valja vam se preporoditi. 8Vjetar puše, gdje hoće; i glas njegov čuješ; ali ne znaš otkuda dolazi i kuda ide, tako je svaki, koji je rođen od Duha. 9Prozbori Nikodem i reče mu: Kako može to biti? 10Odgovori mu Isus: Ti si učitelj u Israelu, pa toga ne znaš? 11Zasta, zaista ti kažem: Što znademo, govorimo i što smo vidjeli, svjedočimo, pa svjedočanstva našega ne primate. 12Kad vam kazah zemaljske stvari, pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati, ako vam kažem nebeske? 13I nitko nije uzašao na nebo, osim koji siđe s neba, Sin čovječji, koji je na nebu. 14I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji; tako treba da se podigne Sin čovječji, 15da ni jedan, koji u njega vjeruje, ne pogine, nego da ima život vječni. 16Jer Bog tako ljubi svijet, da je predao jedinorođenoga Sina svoga, da nijedan, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego da ima život vječni. 17Jer Bog ne posla Sina svoga na svijet, da ćudi svijetu, nego da se svijet spase po njemu. 18Tko vjeruje u njega, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega. 19A ovo je sud: Svijetlo je došlo na svijet, i ljudi su ljubili više tamu nego li svijetlo, jer su im djela bila zla. 20Jer svaki koji čini zlo, mrzi na svijetlo i ne ide k svjetlu, da se ne dokažu njegova djela. 21A tko čini istinu, ide k svijetlu, da se objave njegova djela, jer su u Bogu učinjena. 22Potom dođe Isus sa svojim učenicima u Judeju, te je boravio ondje s njima i krstio. 23A i Ivan je krstio u Enonu, blizu Salima, jer je ondje bilo mnogo vode, i ljudi su dolazili te ih je krstio, 24jer još nije bio Ivan bačen u tamnicu. 25A nastade prepirka među učenicima Ivanovim i nekim Židovom o čišćenju. 26Tada dođoše k Ivanu i rekoše mu: Rabi! onaj, što bijaše s tobom preko Jordana, za koga si ti svjedočio, eno krsti, i svi idu k njemu. 27Odgovori Ivan: Ne može čovjek ništa primati, ako mu nije dano s neba. 28Vi sami meni svjedočite da rekoh: Ja nisam Krist, nego sam poslan pred njim. 29Tko ima zaručnicu, zaručnik je, a prijatelj zaručnikov, koji stoji i sluša ga, od srca se raduje glasu zaručnikovu. Ova se dakle radost moja ispunila. 30On treba da raste, a ja da se umanjujem. 31Koji odozgo dolazi, on je nad svima. Koji je od zemlje, pripada zemlji i govori kao zemaljski. Koji s neba dolazi, je nad svima. 32I što je vidio i čuo; ono svjedoči i nitko ne prima svjedočanstva njegova. 33Koji prima svjedočanstvo njegovo, potvrđuje, da je Bog istinit. 34Jer koga je Bog poslao, riječi Božje govori; jer Bog ne daje Duha na mjeru. 35Otac ljubi Sina, i sve je dao u ruke njegove. 35Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko Sinu ne vjeruje, ne će vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.

4

Razgovor Isusov sa Samaritankom. Gospodin liječi sina kraljeva činovnika.

1Kad je dakle doznao Gospodin, da su čuli farizeji, da Isus dobiva i krsti više učenika nego li Ivan, 2iako Isus sam nije krstio, nego njegovi učenici, 3ostavi Judeju i otide opet u Galileju. 4A valjalo mu je proći kroz Samariju. 5Dođe dakle u grad Samaritanski, koji se zove Sihar, blizu zemlje, što je dade Jakob Josipu, sinu svome. 6Ondje bijaše izvor Jakobov. Isus sjedio je dakle umoran od putovanja na izvoru. A bilo je oko šeste ure. 7I dođe žena Samaritanka, da zagrabi vode. Reče joj Isus: Daj mi piti; 8jer su njegovi učenici otišli u grad, da kupe jela. 9I reče mu žena Samaritanka: Kako ti Židov tražiš od mene, žene Samaritanke, da piješ? jer se Židovi ne druže sa Samaritancima. 10Odgovori joj Isus: Da ti znaš dar Božji i tko je, ko ti govori: daj mi piti, ti bi zamolila u njega, i dao bi ti vode žive? 11Reče mu žena: Gospodine! ni grabiti nemaš čime, a studenac je dubok; otkuda ti dakle voda živa? 12Zar si ti veći od našega oca Jakoba, koji nam dade studenac, i on je pio iz njega i njegovi sinovi i njegova stoka? 13Odgovori joj Isus: Svaki, koji pije od ove vode, opet će ožednjeti, a koji pije od vode, koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti do vijeka. 14Nego voda, što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode, što struji u život vječni. 15Reče mu žena: Gospodine! daj mi te vode, da ne ožednim, i da ne dolazim ovamo grabiti. 16Reče joj Isus: Idi dozovi svoga muža i dođi ovamo! 17Odgovori žena: Nemam ja muža. Reče joj Isus: Pravo si kazala: nemam ja muža; 18jer si imala pet muževa; i koga sada imadeš, nije ti muž; to si kazala po istini. 19Reče mu žena: Gospodine! vidim, da si prorok. 20Oci se naši klanjali na ovoj gori, a vi kažete, da je u Jerusalemu mjesto, gdje se treba klanjati. 21Reče joj Isus: Ženo vjeruj mi, da ide vrijeme, kad se ne ćete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jerusalemu. 22Vi ne znate, čemu se klanjate, a mi znamo, čemu se klanjamo, jer je spasenje od Židova. 23Ali dolazi vrijeme, i već je nastalo, kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini jer i Otac traži takve klanjaoce. 24Bog je duh, i koji mu se klanjaju u duhu i istini treba da mu se klanjaju. 25Kaže mu žena: Znam da će doći Mesija, koji se zove Krist, a kad on dođe, navijestit će nam sve. 26Reče joj Isus: Ja sam, koji s tobom govorim. 27I nato su došli njegovi učenici i čudili se, što je sa ženom govorio, ali nijedan ne reče: Što hoćeš? ili što s njom govoriš? 28A žena ostavi svoj pehar i otide u grad i reče ljudima: 29Dođite, da vidite čovjeka, koji mi kaza sve, što sam učinila, da nije to Krist? 30Tada iziđoše iz grada, te su k njemu dolazili. 31Međutim su ga molili učenici: Rabi, jedi! 32A on im reče: Ja imam jelo da jedem, za koje vi ne znate. 33Tada su govorili učenici među sobom: Zar mu je tko donio da jede? 34Reče im Isus: Jelo je moje, da činim volju onoga, koji me je poslao, i da izvršim djelo njegovo. 35Ne kažete li vi: još četiri mjeseca i dolazi žetva? Eto velim vam: Podignite svoje oči i vidite njive, kako su već bijele za žetvu. 36I koji žanje, prima plaću i sabira plod za život vječni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. 37Jer je u tom istinita riječ, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. 38Ja sam vas poslao, da žanjete, gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u posao njihov unišli. 39A iz onoga grada mnogi od Samaritanaca vjerovaše u njega poradi izjave žene, koja je svjedočila: Kaza mi sve, što sam učinila. 40Kad dođoše dakle Samaritanci k njemu, molili su ga, da bi ondje ostao. I osta ondje dva dana. 41I mnogo ih je više vjerovalo u njega radi propovijedi njegove. 42Zato su ženi govorili: Već ne vjerujemo poradi tvoga pripovijedanja, jer sami smo čuli i znademo: Ovaj je zaista Spasitelj svijeta. 43Poslije dva dana iziđe odanle i otide u Galileju, 44jer je sam Isus posvjedočio, da prorok nema časti u svojem zavičaju. 45Kad dakle dođe u Galileju, primiše ga Galilejci, jer su vidjeli sve, što je učinio u Jerusalemu na blagdan, jer i oni dođoše na blagdan. 46A dođe opet u Kanu Galilejsku, gdje je pretvorio vodu u vino. Ondje je bio kraljevski činovnik, čiji je sin bolovao u Kafarnaumu. 47Čuvši ovaj; da je Isus došao iz Judeje u Galileju, otide k njemu i molio ga, da siđe, i da mu izliječi sina, jer bijaše na umoru. 48Tada mu reče Isus: Ako ne vidite znakova i čudesa, ne vjerujete. 49Kaže mu kraljevski činovnik: Gospodine! siđi, dok nije umro sin moj. 50Reče mu Isus: Idi, sin tvoj živi. Vjerova čovjek riječi, koju mu reče Isus i pođe kući. 51A kad je on već silazio, sretoše ga sluge i javiše mu govoreći, da njegov sin živi. 52Pitao ih je dakle za uru, u koju mu bilo lakše. I rekoše mu: Jučer o sedmoj uri pustila ga groznica. 53Tada je razabrao otac, da je to bila ona ura, u koju mu reče Isus: sin tvoj živi. I vjerova on i sva kuća njegova. 54Ovo opet drugo čudo učini Isus, kad dođe iz Judeje u Galileju.

5

Tridesetosamgodišnji bolesnik. Gospodin dokazuje, da mu pripadaju božanska savršenstva.

1Potom bijaše židovski blagdan, i uziđe Isus u Jerusalem. 2A u Jerusalemu je kod ovčjih vrata ribnjak, koji se hebrejski zove Bethesda, i ima pet trijemova. 3U njima je ležalo veliko mnoštvo bolesnih, slijepih, hromih, sušičavih, koji su čekali, da se zamuti voda. 4Anđeo je pak Gospodnji silazio u određeno vrijeme u ribnjak i zamutio vodu; koji je dakle najprije sišao, kad se voda zamutila, ozdravio je, bolovao od koje mu drago bolesti. 5Ondje je bio neki čovjek, koji je bio bolestan trideset i osam godina. 6Kad vidje Isus ovoga gdje leži i opazi, da je već odavno bolestan, reče mu: Hoćeš li da ozdraviš? 7Odgovori mu bolesni: Gospodine, nemam čovjeka, da me spusti u ribnjak, kad se zamuti voda; dok ja dođem, drugi siđe prije mene. 8Kaže mu Isus: Ustani, uzmi svoju postelju i hodi. 9I odmah ozdravi taj čovjek, uzme svoju postelju, i hodao je naokolo. A taj je dan bila subota. 10Zato su govorili Židovi onomu, koji je ozdravio: subota je, nije ti dopušteno da nosiš svoj krevet. 11Odgovori im: Koji me izliječi, reče mi: Uzmi krevet svoj i hodi! 12Oni ga dakle zapitaše: Tko je onaj čovjek, koji ti reče: uzmi krevet svoj i hodi? 13Ali onaj, koji je ozdravio, nije znao, tko je, jer se Isus uklonio, pošto je bilo ondje mnogo ljudi. 14Poslije ga nađe Isus u hramu i reče mu: Eto si ozdravio, ne griješi više, da ti se što gore ne dogodi. 15Otide onaj čovjek i javi Židovima, da je Isus, koji ga je izliječio. 16Zato su Židovi progonili Isusa, jer je to činio u subotu. 17A Isus im odgovori: Otac moj dosada radi, i ja radim 18I zato su još više nastojali Židovi, da ga ubiju, jer nije samo prestupao subotu, nego i Ocem svojim nazivao Boga, čineći se jednak Bogu. 19A Isus im odgovori i reče: Zaista, vam kažem, Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi, da Otac čini; jer što on čini; to i Sin čini jednako. 20Jer Otac ljubi Sina i sve mu pokazuje, što sam čini; i pokazat će mu veća djela od ovih, te ćete se vi čuditi. 21Jer kao što Otac podiže i oživljuje mrtve, tako i Sin koje hoće oživljuje. 22Jer Otac ne sudi nikomu, nego je sav sud dao Sinu 23da svi poštuju Sina kao što poštuju Oca. Tko ne poštuje Sina, ne poštuje Oca, koji ga je poslao. 24Zaista, zaista vam kažem: Tko sluša riječ moju i vjeruje onome, koji me je poslao, ima život vječni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. 25Zaista, zaista vam kažem: Ide čas i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega, i koji uščuju, živjet će. 26Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu, da ima život u sebi; 27i dođe mu vlast, da čini sud, jer je Sin čovječji. 28Ne čudite se ovomu, jer ide čas, u koji će svi, koji su u grobovima, čuti glas Sina Božjega; 29I izići će, koji su učinili dobro, na uskrsnuće života, a koji su činili zlo, na uskrsnuće suda. 30Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Kako čujem, sudim, i moj je sud pravedan, jer ne tražim volje svoje, nego volju onoga, koji me je poslao. 31Ako ja svjedočim za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. 32Ima drugi, koji svjedoči za mene, i znam, da je istinito svjedočanstvo, što svjedoči za mene. 33Vi ste poslali k Ivanu, i on je svjedočio za istinu. 34A ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, nego govorim, da se vi spasete. 35On bijaše svjetiljka, koja je gorjela i svijetlila, no vi se htjedoste samo za čas radovati svijetlu njegovu. 36Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova; jer djela, koja mi dade Otac, da ih izvršim, ta djela, koja ja činim, svjedoče za mene, da me je Otac poslao. 37I Otac, koji me je poslao, sam je svjedočio za mene; no niti ste glasa njegova ikad čuli, niti lica njegova vidjeli. 38Niti ste spremili njegove riječi u sebi, jer ne vjerujete onomu, koga on posla. 39Vi istražujete Pisma, jer mislite, da imate u njima život vječni, i ona svjedoče za mene. 40I ne ćete da dođete k meni, da imate život 41Ja ne primam slave od ljudi. 42Ali vas poznajem, da nemate u sebi ljubavi Božje. 43Ja dođoh u ime Oca svoga, i ne primate me, ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti. 44Kako vi možete vjerovati, kad primate slavu jedan od drugoga, a slave, koja je od jedinoga Boga, ne tražite? 45Ne mislite, da ću vas ja tužiti Ocu. Vas tuži Mojsije, u koga se vi uzdate. 46Jer kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali; jer on je pisao za mene. 47Ali kad njegovim Pismima ne vjerujete, kako ćete mojim riječima vjerovati?

6

Gospodin hrani pet tisuća ljudi. Hoda po jezeru. Govor o presvetom oltarskom sakramentu. Plod toga govora.

1Potom otide Isus preko mora Galilejskoga, ili Tiberijadskoga. 2I za njim je išlo silno mnoštvo, jer su vidjeli čudesa, koja je činio na bolesnicima. 3Isus uziđe na goru, i ondje je sjedio sa svojim učenicima. 4A bijaše blizu pasha, židovski blagdan. 5Isus dakle podignuvši oči i vidjevši, da veoma mnogo naroda ide k njemu, reče Filipu: Odakle ćemo kupiti kruha, da ovi jedu? 6A ovo reče kušajući ga, jer je sam znao. što će učiniti. 7Odgovori mu Filip: Za dvjesta dinara kruha nije dosta, da svaki samo malo dobije. 8Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra. 9Ovdje je jedan dječak, koji ima pet ječmenih hljebova i dvije ribe; ali što je to za tolike? 10Isus reče: Posadite ljude! A bilo je mnogo trave na onom mjestu. I posadi se muškaraca na broj oko pet tisuća. 11Tada Isus uze hljebove, zahvali (Bogu) i razdijeli onima, koji se posadiše, jednako i od riba, koliko su htjeli. 12Kad se nasitiše, kaže svojim učenicima: Saberite komade, što pretekoše, da nijedan ne propadne. 13Sabraše dakle i napuniše dvanaest košara komada od pet ječmenih hljebova, što preteče onima, koji su jeli. 14Ovi su ljudi, vidjevši čudo, koje Isus učini, govorili: Ovo je zaista prorok, koji ima doći na svijet. 15A kad Isus dozna, da će doći, da ga uhvate i učine kraljem, otide opet sam u goru. 16Kad bi u veče, sigjoše njegovi učenici na more. 17I ušavši u ladju plovili su preko mora u Kafarnaum. I već se smračilo, a Isus još nije došao k njima. 18A more se dizalo, jer je puhao jaki vjetar. 19Plovili su dakle oko dvadeset i pet ili trideset stadija, i ugledaju Isusa, gdje ide po moru i gdje se približava k lagji, i uplaše se. 20A on im reče: Ja sam, ne bojte se! 21Tada ga s radošću uzeše u lagju; i odmah bi lagja na obali, na koju su pošli. 22Sutradan narod, koji je stajao preko mora, vidje, da nije bilo ondje druge lagje osim jedne, i da Isus ne ugje u lagju sa svojim učenicima, nego sami učenici njegovi otidoše. 23Druge lađe iz Tiberijade dogjoše blizu mjesta, gdje jedoše kruh, kad je Gospodin zahvalio (Bogu). 24Kad dakle vidje narod, da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, ugjoše u čamce i dođoše u Kafarnaum, da traže Isusa. 25I kad ga nagjoše preko mora, rekoše mu: Rabi! Kad si došao ovamo? 26Odgovori im Isus: Zaista, zaista vam kažem: Ne tražite me zato, što ste znakove vidjeli nego što ste jeli hljeba i nasitili se. 27Starajte se ne za jelo, koje prolazi, nego za jelo, koje ostaje za život vječni, koje će vam dati Sin čovječji, jer ovoga potvrdi Bog Otac. 28A oni mu rekoše: Šta ćemo činiti, da radimo djela Božja? 29Odgovori im Isus: Ovo je djelo Božje, da vjerujete u onoga, koga je on poslao. 30A oni mu rekoše: Kakov dakle ti činiš znak, da vidimo i da ti vjerujemo? Što tvoriš? 31Naši su oci jeli manu u pustinji, kako je pisano: »Kruh im je s neba dao da jedu!« 32Tada im reče Isus: Zaista, zaista vam kažem: Ne dade vam Mojsije kruha s neba, nego vam Otac moj daje kruh istiniti s neba. 33Jer je kruh Božji onaj, koji silazi s neba i daje život svijetu. 34Rekoše mu dakle: Gospodine, daj nam svagda ovaj kruh! 35A Isus im reče: Ja sam kruh života; tko dolazi k meni, ne će ogladnjeti, i tko vjeruje u mene, ne će nikad ožednjeti. 36Ali vam rekoh, iako ste me vidjeli, ipak ne vjerujete. 37Sve što meni daje otac, k meni će doći; i onoga, koji dolazi k meni, ne ću istjerati napolje. 38Jer sam sišao s neba, ne da činim volju svoju, nego volju onoga, koji me je poslao. 39A ovo je volja Oca, koji me je poslao, da od svega što mi dade, ništa ne izgubim, nego da uskrsnem na sudnji dan. 40A ovo je volja Oca moga, koji me je poslao, da svaki, koji vidi Sina i vjeruje u njega, imade život vječni, i ja ću ga uskrsnuti na sudnji dan. 41Tada su mrmljali Židovi na njega, što je rekao: Ja sam kruh živi, koji sam s neba sišao. 42I govorili su: Nije li ovo Isus, sin Josipov, kojemu mi znamo oca i mater? Kako dakle ovaj sad govori: Sišao sam s neba. 43Odgovori im Isus: Ne mrmljajte megju sobom! 44Nitko ne može doći k meni, ako ga Otac, koji me je poslao, ne povuče; i ja ću ga uskrsnuti na sudnji dan. 45U prorocima stoji pisano: I bit će svi poučeni od Boga. Svaki, koji je čuo Oca, i naučio, dolazi k meni. 46Ne da je itko vidio Oca, osim onoga, koji je kod Boga, on je vidio Oca. 47Zaista, zaista vam kažem: Tko vjeruje u mene, ima život vječni. 48Ja sam kruh života. 49Oci su vaši jeli manu u pustinji i pomrli su. 50Ovo je kruh, koji s neba silazi, da tko od njega jede, ne umre. 51Ja sam kruh živi, koji sam s neba sišao. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će do vijeka; i kruh, koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. 52Tada se Židovi prepirali među sobom govoreći: Kako može ovaj dati nama tijelo svoje, da jedemo?. 53A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: Ako ne jedete tijela Sina čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. 54Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni, i ja ću ga uskrsnuti na sudnji dan. 55Jer je tijelo moje doista jelo, i krv je moja doista pilo. 56Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ostaje u meni i ja u njemu. 57Kao što je mene poslao živi Otac, i ja živim poradi Oca, i koji jede mene i on će živjeti poradi mene. 58Ovo je kruh, koji je s neba sišao, ne kao što su vaši oci jeli manu i pomrli. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijek. 59Ovo reče u zbornici, kad je učio u Kafarnaumu. 60Tada mnogi od učenika njegovih, kad su to čuli, rekoše: Tvrd je ovo govor i tko ga može slušati? 61A Isus znajući u sebi, da njegovi učenici mrmljaju na to, reče im: Zar vas ovo sablažnjava? 62Kad dakle vidite Sina čovječjega, da uzlazi gore, gdje je prije bio? 63Duh je ono, što oživljava; tijelo ne koristi ništa. Riječi, koje sam vam ja rekao, duh su i život. 64Ali ima ih među vama, koji ne vjeruju, jer je znao Isus od početka, koji su što ne vjeruju, i tko će ga izdati. 65I reče: Zato sam vam kazao, da nitko ne može doći k meni, ako mu nije dano od Oca. 66Otada mnogi od njegovih učenika otidoše natrag i nisu više išli s njime. 67Tada reče Isus dvanaestorici: Ne ćete li i vi da otiđete? 68Odgovori mu Šimun Petar: Gospodine, kome ćemo ići? Ti imaš riječi od života vječnoga. 69I mi smo vjerovali i znademo, da si ti Svetac Božji. 70Odgovori im Isus: Nisam li ja izabrao sebi vas dvanaestoricu? a ipak je jedan od vas đavao. 71A mislio je Judu, sina Šimuna iz Karjota, jer ga je ovaj imao izdati, jedan od dvanaestorice.

7

Putovanje na svetkovinu sjenica. Govori u hramu.

1I potom je Isus hodao naokolo po Galileji, a nije htio da hoda po Judeji, jer su Židovi nastojali da ga ubiju. 2A bio je blizu židovski blagdan sjenica. 3Tada mu rekoše njegova braća: Iziđi odavle i pođi u Judeju, da i tvoji učenici vide tvoja djela, koja činiš. 4Jer nitko ne čini što tajno, ako sam traži, da bude poznat; ako to činiš, objavi se svijetu. 5Dapače ni braća njegova nisu vjerovala u njega. 6Zato im reče Isus: Vrijeme moje još nije došlo, a vaše je vrijeme zgodno vazda. 7Ne može svijet mrziti na vas, a na mene mrzi jer ja svjedočim za njega, da su njegova djela zla. 8Vi uziđite na ovaj blagdan, a ja ne ću uzići na ovaj blagdan, jer se još nije navršilo moje vrijeme. 9Rekavši im ovo osta u Galileji. 10A kad uziđoše njegova braća na blagdan, tada i sam uziđe, ne javno nego više tajno. 11A Židovi su ga tražili na blagdan i govorili: Gdje je on? 12I svijet je mnogo žomorio o njemu. Jedni su govorili: Dobar je, a drugi su govorili: Nije, nego zavodi narod. 13Ali nitko nije govorio javno za njega od straha pred Židovima. 14Kad je već bila polovica blagdana, uziđe Isus u hrani te je učio. 15A Židovi se divili govoreći: Kako ovaj znade Pisma, kad se nije učio? 16Odgovori im Isus: Moja nauka nije moja, nego onoga, koji me je poslao. 17Tko hoće da čini njegovu volju, poznat će, je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. 18Tko govori sam od sebe, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga, koji ga je poslao, on je istinit, i nema u njemu nepravde. 19Nije li vam Mojsije dao zakon? i nitko od vas ne izvršuje zakon. Zašto tražite da me ubijete? 20Odgovori narod: Ðavao je u tebi, tko traži da te ubije? 21Odgovori im Isus: Jedno sam djelo učinio, i svi se divite. 22Zato vam je Mojsije dao obrezanje, ne kao da je od Mojsija, nego od otaca, i u subotu obrezujete čovjeka. 23Ako se čovjek u subotu obrezuje, a da se ne prestupi zakon Mojsijev, srdite li se na mene, što sam cijelog čovjeka ozdravio u subotu? 24Nemojte suditi po spoljašnosti, nego sudite pravedan sud. 25Tada su govorili neki Jerusalemci: Nije li to onaj, koga traže da ubiju? 26I gle, javno govori, i ništa mu ne kažu. Zar su doista pori upoznali, da je to Krist? 27Ali za ovoga znamo, odakle je, a Krist kad dođe, nitko ne zna, odkuda je. 28Tada povika Isus u hramu učeći i reče: I mene poznajete i znate otkuda sam; ali sam od sebe nisam došao, nego jest istiniti, koji me je poslao, koga vi ne poznajete. 29Ja ga poznajem, jer sam od njega, i on me je poslao. 30Tada su gledali, da ga uhvate, no nitko nije stavio na njego ruke, jer još nije došla ura njegova. 31A od naroda su mnogi vjerovali u njega i govorili: Kad dođe Krist, da li će više čudesa činiti nego ovaj što čini? 32Čuše farizeji gdje narod govori to o njemu, i poslaše farizeji i glavari svećenički sluge, da ga uhvate. 33Ali Isus im reče: Još sam s vama malo vremena, pa idem k onomu, koji me je poslao. 34Tražit ćete me, i ne ćete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći. 35Tada rekoše Židovi među sobom: Kamo kani ovaj ići, da ga mi ne ćemo naći? Ta valjda ne kani ići Židovima rasijanim među poganima i učiti pogane? 36Što znači ova riječ, koju reče: Tražit ćete me, i ne ćete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći? 37U posljednji veliki dan blagdana stade Isus i povika: Tko je žedan, neka dođe k meni i pije! Tko vjerujete u mene, kako kaže Pismo: rijeke će žive vode poteći iz njegova tijela. 39A ovo reče za Duha, kojega su imali primiti oni, koji vjeruju u njega; jer još nije došao Duh sveti, jer se još Isus nije proslavio. 40Kad dakle neki od naroda čuše ove riječi njegove govorili su: Ovo je zaista prorok. 41Drugi su govorili: Ovo je Krist. A jedni su govorili: Zar će Krist doći iz Galileje? 42Ne govori li Pismo, da će Krist doći od sjemena Davidova i iz mjesta Betlehema, gdje bijaše David. 43Tako postade prepirka u narodu radi njega. 44Neki su od njih htjeli da ga uhvate, ali nitko ne stavi ruke na njega. 45Kad dođoše sluge ka rima svećeničkim i farizejima, oni im rekoše: Zašto ga niste doveli? 46Odgovoriše sluge: Nikad čovjek nije tako govorio, kao ovaj čovjek. 47A farizeji im odgovoriše: Zar ste i vi zavedeni? 48Je li vjerova tko od poglavara ili farizeja u niega? 49nego ovaj svijet, koji ne poznaje zakona. Proklet bio! 50Kaže im Nikodem, onaj što je došao k njemu po noći, jedan od njih: 51Da li naš zakon osuđuje čovjeka, ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini? 52Tada mu odgovoriše: Zar si i ti Galilejac? Ispituj Pisma i vidi, da prorok ne dolazi iz Galileje. 53I otidoše svaki svojoj kući.

8

Preljubnica. Raspre Isusove sa židovskim vijećnicima.

1A Isus otide na goru Maslinsku. 2Rano u jutro opet dođe u hram, i sav je narod dolazio k njemu te ih je sjedavši učio. 3A književnici i farizeji dovedu ženu uhvaćenu u preljubi i postavivši je na sredinu, 4kažu mu: Učitelju, ova je žena upravo sada uhvaćena u preljubi. 5Mojsije nam je zapovjedio u zakonu, da takove ka menujemo. A šta ti kažeš? 6A to su govorili kušajući ga, da bi ga mogli optužiti. A Isus je sagnuvši se dolje pisao prstom po zemlji. 7A kad su ga jednako pitali, uspravi se i reče im: Koji je medu vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. 8I opet je sagnuo se i pisao po zemlji. 9A čuvši to, izlazili su jedan za drugim počevši od starješina, i osta Isus sam i žena stojeći na sredini. 10Uspravivši se Isus reče joj: Ženo, gdje su tvoji tužitelji? Nitko te ne osudi? 11Ona reče: nitko Gospodine! A Isus reče: Ni ja te ne ću osuditi. Idi, i odsad ne griješi više! 12Isus im je opet govorio: Ja sam svijetlo svijeta. Tko ide za mnom, ne će hodati u tmini, nego će imati svijetlo života. 13Tada mu rekoše farizeji: Ti sam za sebe svjedočiš, tvoje svjedočanstvo nije istinito. 14Isus im odgovori: Ako i ja sam svjedočim za sebe, moje je svjedočanstvo istinito, jer znam, otkuda sam došao i kamo idem; a vi ne znate, otkuda dolazim ili kamo idem. 15Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikome. 15I ako sudim ja, sud je moj istinit, jer nisam sam, nego ja i Otac, koji me je poslao. 17I u vašem je zakonu pisano, da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito. 18Ja sam, koji svjedočim sam za sebe, i Otac, koji me poslao, svjedoči za mene. 19Tada su mu govorili: Gdje je tvoj Otac? Odgovori Isus: Niti mene poznajete, niti Oca moga; kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca moga. 20Ove riječi reče Isus kod milostinjara, kad je učio u hramu, i nitko ga ne uhvati, jer još nije došao njegov čas. 21A Isus im iznova reče: Ja idem, i tražit ćete me, i umrijet ćete u svojem grijehu. Kamo ja idem, vi ne možete doći. 22Tada rekoše Židovi: Ne će li sam sebe ubiti, kad govori: Kamo ja idem, vi ne možete doći? 23I reče im: Vi ste odozdo, ja sam odozgo, vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta. 24A ja sam vam rekao, da ćete umrijeti u svojim grijesima; jer ako ne uzvjerujete, da sam ja, umrijet ćete u svojim grijesima. 25Tada mu rekoše: Tko si ti? Reče im Isus: Svakako to, što vam odavno govorim. 26Mnogo imam govoriti i suditi o vama; ali onaj koji me je poslao, istinit je, i ja ono govorim u svijetu, što sam čuo od njega. 27I ne opaziše, da im je govorio o svojem Ocu. 28Onda im reče Isus: Kada podignete Sina čovječjega, onda ćete upoznati, da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim, nego kako me Otac naučio, onako govorim. 29I onaj, koji me je poslao, sa mnom je i nije me ostavio sama, jer ja svagda činim, što je njemu drago. 30Kad je on to govorio, mnogi su vjerovali u njega. 31Tada je Isus govorio onim Židovima, koji su mu vjerovali: Ako vi ustrajete u mojoj nauci, zaista ćete biti moji učenici, 32i poznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi. 33Odgovoriše mu: Mi smo potomci Abrahamovi i nikad nismo nikomu robovali, kako ti govoriš: Bit ćete slobodni. 34Odgovori im Isus: Zaista, zaista vam kažem, da je svaki koji čini grijeh, rob grijehu. 35A rob ne ostaje u kući za uvijek; a Sin ostaje za uvijek. 36Ako vas dakle Sin oslobodi, doista ćete biti slobodni. 37Znam, da ste potomci Abrahamovi, ali tražite, da me ubijete, jer moja nauka ne nalazi kod vas nikakova odziva. 38Ja govorim, što sam vidio kod Oca svoga, i vi dakle ono činite, što ste čuli kod oca svojega. 39Tada mu odgovoriše: Abraham je otac naš. Reče im Isus: Da ste djeca Abrahamova, činili biste djela Abrahamova. 40A sad gledate, da ubijete niene, čovjeka, koji sam vam govorio istinu, koju sam čuo od Boga; toga Abraham nije učinio. 41Vi činite djela svojega oca. Tada mu rekoše: Mi nismo rođeni od bluda, jednoga oca imamo: Boga. 42A Isus im reče: Da je Bog vaš otac, ljubili biste mene, jer ja sam od Boga izišao i došao; jer nisam došao sam od sebe, nego On me je poslao. 43Zašto ne razumijete moga govora? jer ne možete da slušate moje nauke. 44Ðavao je vaš otac, i hoćete da činite želje svoga oca. On je bio ubojica ljudi od početka i ne stoji u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svoga govori, jer je lažac i otac laži. 45Meni ne vjerujete, jer ja istinu govorim. 46Tko će mi od vas dokazati kakav grijeh? Ako vam istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? 47Tko je od Boga, riječi Božje sluša; zato vi ne slušate, jer niste od Boga. 48Tada mu odgovoriše Židovi: Ne govorimo li mi pravo, da si Samaritanac i da imaš đavla. 49Odgovori Isus: Ja nemam đavla, nego poštujem Oca svojega, a vi mene sramotite. 50A ja ne tražim svoje slave; ima, koji traži i sudi. 51Zaista, zaista vam kažem: Ako tko održi moju riječ, ne će vidjeti smrti do vijeka. 52Tada mu rekoše Židovi: Sad znamo, da imaš đavla. Abraham je umro i proroci, a ti govoriš: Ako tko održi moju riječ, ne će okusiti smrti do vijeka. 53Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? I proroci umriješe. Kim se ti gradiš? 54Odgovori Isus: Ako se ja sam slavim, slava je moja ništa; otac je moj, koji me slavi, za koga vi govorite, da je vaš Bog. 55Ali vi ga ne poznajete, a ja ga znam; i kad bih rekao, da ga ne znam, bio bih lažac kao vi. Nego ga znam i njegovu riječ držim. 56Abraham, vaš otac radovao se, da vidi dan moj i vidio je te obradovao se. 57Tada mu rekoše Židovi: Još ti nema pedeset godina, pa si Abrahama vidio? 58Reče im Isus: Zaista, Zaista vam kažem: Prije nego je postao Abraham, ja jesam. 59Tada uzeše kamenje, da bace na njega; a Isus se sakrije i iziđe iz hrama.

9

Slijepac od rođenja. Farizejska duševna sljepoća.

1I prolazeći vidje čovjeka slijepa od rođenja. 2I zapitaše ga njegovi učenici; Rabi! tko je sagriješio, ovaj ili njegovi roditelji, da se rodio slijep? 3Isus odgovori: Ni on nije sagriješio, ni njegovi roditelji; nego da se objave djela Božja na njemu. 4Meni valja raditi djela onoga, koji me je poslao, dok je dan, doći će noć4, kad nitko ne može raditi. 5Dok sam na svijetu, svijetlo sam svijeta. 6Rekavši ovo, pijunu na zemlju i načini kal od sline i pomaza kalom oči slijepčeve, 7i reče mu: Idi, operi se u ribnjaku Siloam, što znači poslanik. Otide dakle i opere se i dođe gledajući. 8A susjedi su i koji su ga prije vidjeli, da je prosjačio, govorili: Nije li ovo onaj, što je sjedio i prosjačio? 9Jedni su govorili: On je. A drugi su govorili: Nije, nego mu je sličan. A on je govorio: Ja sam. 10Tada mu rekoše: Kako ti se otvoriše oči? 11On odgovori: Čovjek, koji se zove Isus, načini kal i pomaza moje oči i reče mi: Idi u ribnjak Siloam i operi se. Otišao sam dakle i oprao se i progledao. 12Tada ga upitaše: Gdje je on? Reče: Ne znam. 13Dovedu k farizejima onoga, koji je bio prije slijep 14A dan, kad je Isus načinio kal i otvorio mu oči, bila je subota. 15Tada ga opet pitali i farizeji, kako je progledao. A on im reče: Kal mi je stavio na oči, i oprao sam se i vidim. 16Tada su govorili neki od farizeja: Nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subote. A drugi su govorili: Kako može čovjek grješnik činiti takve znakove? I nastade razdor među njima. 17Kažu dakle opet slijepcu: Što veliš ti za onoga, koji ti je otvorio oči? On odgovori: Prorok je. 18I ne vjerovaše Židovi za njega, da je bio slijep i da je progledao, dok ne dozvaše roditelje onoga, što je progledao. 19I zapitaše ih: Je li ovo vaš sin, za koga vi kažete, da se rodio slijep? Kako dakle da sada vidi? 20Odgovoriše njegovi roditelji: Znademo, da je ovo sin naš i da se rodio slijep; 21a kako sada vidi, ne znamo; ili tko mu je otvorio oči, ne znamo, njega pitajte, odrastao je, neka sam govori za sebe. 22Ovo rekoše njegovi roditelji, što se bojahu Židova, jer se već Židovi dogovorili, da se svaki, koji bi ga priznao za Krista, izopći iz zbornice! 23Zato rekoše njegovi roditelji: Odrastao je, njega pitajte! 24Tada dozvaše opet čovjeka, koji je bio slijep i rekoše mu: Podaj Bogu slavu. Mi znamo, da je ovaj čovjek grješnik. 25A on im reče: Da li je grješnik ne znam, samo znadem, da sada vidim, a bio sam slijep. 26Rekoše mu dakle iznova: Što ti je učinio? Kako ti je otvorio oči? 27Odgovori im: Već sam vam rekao i niste vjerovali, šta hoćete da opet čujete? Ne ćete li i vi da budete učenici njegovi? 28Tada ga pogrdiše i rekoše: Ti budi njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. 29Mi znamo, da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo, odakle je. 30Odgovori im onaj čovjek: To jest čudo, što vi ne znate, odakle je, a otvorio je moje oči. 31Znamo, da Bog ne sluša grješnika, nego onoga sluša, tko se boji i poštuje Boga i vrši njegovu volju. 32Otkako je svijeta, nije se čulo, da je tko otvorio oči rođenome slijepcu. 33Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. 34Odgovoriše mu: U grijesima si se rodio sav, pa ti da nas učiš? I izbaciše ga napolje. 35Ču Isus, da ga izbaciše napolje, pa kad ga nađe, reče mu: Vjeruješ li ti u Sina Božjega? 36Odgovori on: Tko je Gospodine, da vjerujem u njega? 37Reče mu Isus: I vidio si ga, i koji govori s tobom, onaj je. 38A on reče: Vjerujem, gospodine! I pade ničice i pokloni mu se. 39Tada im reče Isus: Ja sam došao na sud na ovaj svijet, da vide, koji ne vide, i koji vide, da postanu slijepi. 40i čuše to neki od farizeja, koji su bili s njime i rekoše mu: Zar smo i mi slijepi? 41Reče im Isus: Kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha; ali sad govorite: Vidimo! Vaš grijeh ostaje.

10

Dobri pastir. Govor Gospodinov na blagdan posvete hrama.

1Zaista, zaista vam kažem: Tko ne ulazi kroz vrata u ovčinjak nego prelazi s druge strane, on je tat i razbojnik. 2A koji ulazi kroz vrata, pastir je ovaca. 3Njemu vratar otvara, i ovce slušaju njegov glas, i zove svoje ovce po imenu i izvodi ih. 4I kad svoje ovce istjera, ide pred njima; i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. 5A za tuđinom ne idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju tuđega glasa. 6Ovu priču kaza im Isus. Ali oni ne razumješe, što im je govorio. 7Reče im dakle opet Isus: Zaista, zaista vam kažem: Ja sam vrata k ovcama. 8Svi, koliko ih god dođe prije mene, tati su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. 9Ja sam vrata. Ako tko kroz mene uđe, spasit će se, i ulazit će i izlazit će, i naći će pašu. 10Tat ne dolazi, nego da ukrade i ubije i pogubi. Ja sam došao, da imadu život i da ga imadu izobilje. 11Ja sam pastir dobri. Dobri pastir daje život svoj za ovce svoje. 12A najamnik i koji nije. pastir, kome nisu ovce njegove, vidi vuka gdje ide i ostavlja ovce i bježi; i vuk grabi ili i razgoni. 13A najamnik bježi, jer je najamnik i ne mari za ovce. 14Ja sam dobri pastir, i poznajem svoje, i moje poznaju mene. 15Kao što mene poznaje Otac, i ja poznajem Oca; i život svoj polažem za ovce svoje. 16I druge ovce imadem, koje nisu iz ovoga ovčinjaka, i one mi valja dovesti, i čut će glas moj; i bit će jedno stado i jedan pastir. 17Zato me ljubi Otac, jer ja svoj život polažem, da ga opet uzmem. 18Nitko ga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, i vlast imam opet ga uzeti. Ovu sam zapovijed primio od Oca svoga. 19Iznova postade razdor među Židovima radi ovih riječi. 20A mnogi su od njih govorili: Ðavla ima i luduje, što ga slušate? 21Drugi su govorili: Ove riječi nisu bjesomučnoga; zar može đavao otvarat oči slijepima? 22Potom je bio blagdan posvećenja hramskoga u Jerusalemu, a bila je zima. 23I hodao je Isus u hramu po trijemu Salamonovu. 24Tada ga opkoliše Židovi i stadoše mu govoriti: Dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si ti Krist, kaži nam otvoreno. 25Odgovori im Isus: Kažem vam i ne vjerujete. Djela koja ja činim u ime Oca svoga, ona svjedoče za mene. 26Ali vi ne vjerujete, jer niste od mojih ovaca. 27Ovce moje slušaju glas moj; i ja poznajem njih, i idu za mnom. 28I ja im dajem život vječni, i nikad ne će propasti, i nitko ih ne će oteti iz moje ruke. 29Što mi dade Otac moj, veće je od svega, i nitko ne može oteti iz ruke Oca moga. 30Ja i Otac jedno smo. 31Tada Židovi opet uzeše kamenje, da ga kamenuju. 32Odgovori im Isus: Mnoga sam vam dobra djela pokazao od Oca svojega, za koje me od ovih djela kamenujete? 33Odgovoriše mu Židovi: Za dobro te djelo ne kamenujemo, nego za grdnju na Boga, što se ti, premda si čovjek, gradiš da si Bog. 34Odgovori im Isus: Nije li pisano u vašem zakonu: Ja sam rekao, bogovi ste. 35Ako one nazva bogove, kojima je riječ Božja namjenjena, a ne može se ukinuti Pismo, 36kako vi možete kazati onomu, koga je Otac posvetio i poslao na svijet: grdiš Boga, što sam rekao: Sin sam Božji? 37Ako ne činim djela Oca svoga, ne vjerujte mi! 38Ako li činim, i ako meni ne ćete vjerovati, djelima vjerujte, da upoznate i da se uvjerite, da je Otac u meni i ja u Ocu. 39Tada su opet nastojali da ga uhvate, ali on se oteo iz njihove ruke. 40I otide opet preko Jordana na ono mjesto, gdje je Ivan prije krstio, i osta ondje. 41I mnogi dođoše k njemu te su govorili: Ivan istina nije učinio nijednoga čuda; ali sve, što je Ivan kazao za ovoga, sve je bilo istina. I mnogi su ondje vjerovali u njega.

11

Uskrsnuće Lazarovo. Veliko vijeće zaključuje smrt Isusovu.

1Bijaše neki bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i Marte, njezine sestre. 2A Marija je, čiji je brat bolovao, bila ona, što je pomazala Gospodina mirhom i otrla njegove noge svojom kosom. 3Tada poslaše njegove sestre k njemu govoreći: Gospodine! gle, onaj je, koga ljubiš, bolestan. 4Čuvši Isus reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se Sin Božji s nje proslavi. 5A Isus je ljubio Martu i njezinu sestru i Lazara. 6Kad je dakle čuo, da je bolestan, tada je ostao još dva dana na onom mjestu, gdje je boravio. 7Istom tada kaže svojim učenicima: Pođimo opet u Judeju! 8Učenici mu kažu: Rabi, sad su Židovi gledali da te kamenuju, pa opet ideš onamo? 9Odgovori Isus: Nije li dvanaest sati u danu? Ako tko po danu hoda, ne spotiče se, jer vidi svjetlost ovoga svijeta. 10Ali ako tko hoda po noći, spotiče se, jer nema svjetlosti u njemu. 11Ovo reče, i po tom im kaže: Lazar, naš prijatelj, spava, nego idem, da ga probudim iza sna. 12Onda mu rekoše njegovi učenici: Gospodine, ako spava, ozdravit će. 13A Isus je kazao za smrt njegovu, a oni su mislili, da govori za spavanje u snu. 14Tada im dakle reče Isus otvoreno: Lazar je umro; 15i radujem se poradi vas, što nisam bio ondje, da vjerujete. Nego pođimo k njemu! 16Onda reče Toma, koji se zove Blizanac, saučenicima: Ajdemo i mi, da umremo s njime. 17A kad dođe Isus, nađe ga, gdje je već četiri dana u grobu. 18A Betanija je bila blizu Jerusalema oko petnaest stadija. 19I mnogi su od Židova došli k Marti i Mariji, da ih tješe za njihovim bratom. 20A kad Marta ču, da Isus dolazi, iziđe mu u susret, a Marija je sjedila kod kuće. 21Tada reče Marta Isusu: Gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat moj. 22Ali i sad znadem, da štogod zamoliš u Boga, da će ti Bog dati. 23Kaže joj Isus: Uskrsnut će brat tvoj. 24Kaže mu Marta: Znadem da će uskrsnuti o uskrsnuću na sudnji dan. 25Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život, tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će; 26i nijedan, koji živi i vjeruje u mene, ne će umrijeti do vijeka. Vjeruješ to? 27Kaže mu: Da, Gospodine, ja vjerujem, da si ti Krist, Sin Božji, koji ima doći na ovaj svijet. 28I ovo rekavši otide te pozove tajno Mariju, svoju sestru govoreći: Učitelj je ovdje i zove te. 29A ona, kako ču, usta brzo i otide k njemu; 30jer Isus još nije došao u selo, nego je bio na onom mjestu, gdje ga je srela Marta. 31Židovi dakle, koji su bili s njome u kući i tješili je, kad vidješe Mariju, da brzo usta i iziđe, pođoše za njom misleći, da ide na grob, da plače ondje. 32A Marija, čim dođe onamo, gdje je bio Isus, vidjevši ga pade k njegovim nogama i reče mu: Gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat. 33Isus dakle kad je vidje, gdje plače i gdje plaču Židovi, koji dođoše s njome, bijaše u duši duboko potresen, uzruja se i reče: 34Gdje ste ga sahranili? Kažu mu, Gospodine, dođi i vidi! 35I proplaka Isus. 36Tada su Židovi govorili: Gle, kako ga je ljubio. 37A neki od njih rekoše: Nije li mogao ovaj, koji je otvorio oči slijepcu, učiniti, da ovaj ne umre? 38A Isus je bio opet u duši duboko potresen i dođe na grob. A bijaše pećina, i kamen je ležao na njoj. 39Kaže Isus: Odvalite kamen. Kaže mu Marta, sestra pokojnoga: Gospodine, već zaudara, jer su četiri dana, kako je umro. 40Kaže joj Isus: Nisam li ti rekao, ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božju. 41Kad da kle odvališe kamen, Isus podiže oči gore i reče: Oče, zahvaljujem ti, što si me uslišio. 42Ja sam istina znao, da me ti vazda slušaš, ali sam rekao poradi naroda, koji stoji unaokolo, da vjeruju, da si me ti poslao. 43I rekavši ovo povika iza glasa: Lazare, iziđi napolje! 44I odmah iziđe pokojni obavit platnom po rukama i nogama, i njegovo je lice bilo ručnikom povezano. Reče im Isus: Razvežite ga i pustite da ide. 45Mnogi dakle od Židova, koji dođoše k Mariji i vidješe, što je učinio, vjerovaše u njega. 46A neki od njih otidoše k farizejima i kazaše im, što je učinio Isus 47Tada sabraše glavari svećenički i farizeji skupštinu, te su govorili: Što da činimo? Ovaj čovjek čini mnoga čudesa. 48Ako ga tako ostavimo, svi će vjerovati u njega, i doći će Rimljani, i otet će nam zemlju i narod. 49A jedan od njih po imenu Kajfa, koji je bio one godine veliki svećenik, reče im: Vi ne znate ništa, 50i ne mislite, da je bolje za nas, da jedan čovjek umre za narod, nego li da sav narod propdne. 51A ovo ne reče sam od sebe, nego, jer je bio veliki svećenik one godine, proreče, da Isusu valja umrijeti za narod, 52i ne samo za narod, nego da djecu Božju, koja su bila razasuta, sabere u jedno! 53Od toga dakle dana dogovoriše se, da ga ubiju. 54A Isus nije više hodao javno među Židovima, nego otide odanle, u kraj blizu pustinje, u grad, koji se zove Efraim, i ondje je boravio sa svojim učenicima. 55A bijaše blizu pasha židovska, i mnogi iz onoga kraja uziđoše u Jerusalem prije pashe, da se očiste. 56Tada su tražili Isusa i stojeći u hramu govorili su među sobom: Što mislite, zašto ne dolazi na blagdan? 57A glavari svećenički i farizeji izdaše zapovijed, ako tko dozna, gdje je, da javi, da ga uhvate.

12

Pomazanje u Betaniji. Svečani ulaz u Jerusalem. Pogani žele vidjeti Isusa. Proslava Sina čovječjega. Glas s neba. Zaslijepljenost židovskog naroda.

1Isus dakle dođe šest dan prije pashe u Betaniju, je bio Lazar, što je umro, i koga je Isus oživio od mrtvih. 2A ondje mu zgotoviše večeru, i Marta je služila, a Lazar je bio jedan od onih, što su sjedjeli s njime za stolom. 3Tada Marija uze litru prave nardove dragocjene pomasti i pomaza Isusove noge i otare svojom kosom njegove noge; i kućo se napunila mirisa od pomasti. 4Tada kaže jedan od učenika njegovih, Juda Iškariotski, koji ga je imao izdati: 5Zašto se ova pomast nije prodala za trista dinara, i zašto se nije dala siromasima? 6A ovo ne reče, što bi se brinuo za siromahe, nego što je bio tat, i što je imao kesu, i nosio, što se u nju metalo. 7Ali Isus reče: Ostavi je, da to čini za dan ukopa moga! 8Jer siromaha imadete svagda sa sobom, a mene nemate svagda. 9Dozna pak vrlo mnogo židovskoga svijeta, da je ondje, i dogjoše ne samo poradi Isusa, nego da i vide Lazara, koga je uskrisio od mrtvih. 10A glavari se svećenički dogovoriše, da i Lazara ubiju; 11jer su mnogi od Zidova dolazili porodi njega i vjerovali u Isusa. 12Sutradan veoma veliko mnoštvo, što je došlo na blagdan, čuvši da Isus dolazi u Jerusalem, 13uzeše grane od palama i izigjoše mu nasusret i vikali su: Hosana! Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Israelski. 14I nagje Isus magare i sjede na njega, kako je pisano: 15Ne boj se, kćeri Sionska! Evo kralj tvoj dolazi sjedeći na mladom magaretu. 16Ovo učenici njegovi ne razumješe prije, nego kad je Isus bio proslavljen, tada se sjetiše, da je to za njega pisano, i da su mu ovo zato učinili. 17Svjedočio je dakle mnogi svijet, koji je bio s njime, kad je Lazara dozvao iz groba i uskrisio ga od mrtvih. 18Zato mu i narod dođe ususret, jer čuše da je on učinio ovo čudo. 19A farizeji rekoše jedan drugome: Vidite, da ništa ne opravljate, evo sav svjet ide za njime. 20A bili su neki pogani megju onima, što uzigjoše, da se klanjaju na blagdan. 21Ovi dakle pristupiše Filipu, koji je bio iz Betsaide Galilejske, i umoliše ga: Gospodine, rado bismo vidjeli Isusa. 22Dogje Filip i kaže Andriji, Andrija opet i Filip kažu Isusu. 23Isus im odgovori: Došao je čas, da se proslavi Sin čovječji. 24Zaista, zaista vam kažem: Ako pšenično zrno padnuvši na zemlju ne istrune, ostaje samo; ako li istrune, donosi obilati rod. 25Tko ljubi život svoj, izgubit će ga; a tko mrzi na ži vot svoj na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni. 26Tko meni služi, neka ide za mnom, i gdje sam ja, ondje će biti sluga moj. Tko meni služi, poštivat će ga Otac moj. 27Sad je moja duša potresena. I što da kažem: Oče, spasi me od ove ure. Ali zato sam došao u ovu uru. 28Oče, proslavi ime svoje! Tada dođe glas s neba: I proslavio sam, i opet ću proslaviti. 29A narod, koji je stajao i čuo, govorio je: Zagrmio je grom. A drugi su govorili: Anđeo mu je govorio. 30Odgovori Isus: Nije došao ovaj glas poradi mene, nego poradi vas. 31Sad je sud ovome svijetu; sad će vladar ovoga svijeta biti bačen napolje. 32A ja, kad budem podignut od zemlje, sve ću k sebi privući. 33A ovo je govorio, da pokaže, kakvom će smrću umrijeti. 34Odgovori mu narod: Mi smo čuli iz zakona, da Krist ostaje do vijeka, a kako ti govoriš: Sin čovječji treba da se podigne? Tko je taj Sin čovječji? 35Tada im reče Isus: Još je za kratko vrijeme svijetlo medu vama. Hodajte, dok imate svijetlo, da vas tmina ne obuzme; i tko hoda u tmini, ne zna, kuda ide. 36Dok imadete svijetlo, vjerujte u svijetlo, da budete sinovi svijetla. Isus to reče, otide i sakrije se od njih. 37Premda je tolika čudesa činio pred njima, nisu vjerovali u njega, 38da se ispuni riječ Isaije proroka, koji je kazao: »Gospodine, tko je vjerovao propovijedanju našemu? i kome se otkrila ruka Gospodnja?« 39Zato nisu mogli vjerovati, jer opet reče Isaija: 40»Zaslijepio je oči njihove i dao, da otvrdne srce njihovo, da ne vide očima i da ne razumiju srcem i da se ne obrate, da ih ne izliječim«. 41To reče Isaija, kad je vidio slavu njegovu i kad je govorio o njemu. 42Ali ipak mnogi i od pora vjerovaše u njega, ali ga nisu priznavali poradi farizeja, da ne budu izopćeni iz zbornice, 43jer su više ljubili ljudsku slavu, nego li slavu Božju. 44A Isus povika i reče: Tko vjeruje u mene, ne vjeruje u mene, nego u onoga, koji me je poslao. 45I tko vidi mene, vidi onoga, koji me je poslao. 46Ja sam kao svjetlo došao na svijet, da nijedan, koji vjeruje u mene, ne ostane u tmini. 47I tko čuje moje riječi i ne drži, ja mu ne ću suditi; jer nisam došao da sudim svijetu, nego da spasim svijet. 48Tko prezire mene, i ne prima mojih riječi, ima, koji će mu suditi: riječ, koju sam ja govorio, ona će mu suditi na sudnji dan! 49Jer ja nisam govorio od sebe, nego Otac, koji me je poslao, on mi dade zapovijed, što da kažem i što da govorim. 50I znam, da je zapovijed njegova život vječni. Što ja dakle govorim, onako govorim, kako mi je rekao Otac.

13

Posljednja večera. Pranje nogu. Izdajnik. Proslava Sina čovječjega. Nova zapovijed. Gospodin proriče zatajen je Petrovo.

1Pred blagdan pashe, znajući Isus, da mu je došao ča, da prijeđe iz ovoga svijeta k Ocu, kako je ljubio svoje, koji su bili na svijetu, zasvjedoči im svoju izvanrednu ljubav. 2I za večere, kad je već đavao stavio u srce Jude, sina Šimuna iz Karjota, odluku da ga izda, 3znajući, da mu je Otac sve dao u ruke, i da je od Boga izišao i k Bogu da ide; 4ustade od večere i skine gornju haljinu, i uzevši ručnik opaše se. 5Potom ulije vode u umivaonicu i stade prati noge učenicima i otirati ručnikom, kojim je bio opasan. 6Kad dođe k Šimunu Petru, kaže mu on: Gospodine! Zar ti meni da pereš noge? 7Odgovori mu Isus: Što ja činim, ti ne znaš sada, ali ćeš poslije razumjeti. 8Kaže mu Petar: Ne ćeš mi nikad prati nogu. Odgovori mu Isus: Ako te ne operem, ne ćeš imati dijela sa mnom. 9Kaže mu Šimun Petar: Gospodine, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu. 10Kaže mu Isus: Tko je opran, njemu ne treba nego samo noge da opere, pa je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi; 11jer je znao ,tko je izdajnik njegov, zato reče: Niste svi čisti. 12A kad im je oprao noge i uzeo svoju gornju haljinu, sjede opet za stol i reče im: Znate li, što sam vama učinio? 13Vi zovete mene Učiteljem i Gospodinom, i pravo velite, jer i jesam. 14Kad sam dakle ja, Gospodin i Učitelj oprao vama noge, i vi ste dužni jedan drugome noge prati; 15Jer sam vam dao primjer, kako ja učinih vama, tako i vi da činite. 16Zaista, zaista vam kažem: Nije sluga veći od svoga gospodara, niti je apostol veći od onoga, koji ga je poslao. 17Kad to znate, blago vama, ako to činite. 18Ne govorim za sve vas, ja znam, koje sam sebi izabrao, nego da se ispuni Pismo: »Koji sa mnom jede hljeb, podiže svoju petu na mene«. 19Sad vam kažem, prije nego se dogodi, da kad se dogodi, vjerujete, da sam ja. 20Zaista, zaista vam kažem: Tko prima onoga, koga ja pošaljem, mene prima; a tko prima mene, prima onoga, koji me je poslao. 21Rekavši ovo Isus, ražalosti se u duhu i posvjedoči i reče: Zaista, zaista vam kažem: Jedan će me između vas izdati. 22Onda se učenici zgledali među sobom, ne znajući, za koga govori. 23A jedan je od njegovih učenika, koga je Isus ljubio, ležao za stolom na krilu Isusovu. 24Namigne dakle na njega Šimun Petar i kaže mu: Upitaj, tko je, za koga govori? 25Tada se on nasloni na grudi Isusove i kaže mu: Tko je, Gospodine? 26Odgovori Isus: Onaj je, komu ja dom umočeni zalogaj. I umočivši zalogaj dade Judi, sinu Šimuna Iškariotskoga. 27I po zalogaju uđe tada u njega sotona. I reče mu Isus: Što činiš, čini brže! A nitko od onih, što su bili za stolom, nije razumio, zašto mu to reče. 29A neki su mislili, jer u Jude bijaše kesa, da mu Isus reče: Kupi, što nam treba za blagdan; ili da dade što siromasima. 30On dakle uzevši zalogaj odmah iziđe A bila je noć. 31A kad je izišao, kaže Isus: Sad se proslavio Sin čovječji, i Bog se proslavio u njemu. 32Ako se Bog proslavio u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi, i odmah će ga proslaviti. 33Djeco! još sam malo s vama. Tražit ćete me, i kako sam rekao Židovima: kuda ja idem, vi ne možete doći; sada i vama govorim. 34Novu vam zapovijed dajem, da ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio vas, da se i vi ljubite među sobom. 35Po tom će svi poznati, da ste učenici moji, ako uzimate ljubav među sobom. 36Kaže mu Šimun Petar: Gospodine, kuda ideš? Odgovori mu Isus: Kuda ja idem, ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš poslije poći za mnom. 37Kaže mu Petar: Gospodine, zašto ne mogu sad ići za tobom? Život ću svoj položiti za tebe. 38Odgovori mu Isus: Život ćeš svoj položiti za me? Zaista, zaista ti kažem: Ne će pijetao zapjevati, dok me se tri puta ne odrečeš.

14

Gospodin tješi apostole. Obećava Duha svetoga. Obećava svoj mir.

1Neka se ne plaši srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! 2U kući Oca moga mnogi su stanovi. A da nije tako, kazao bih vam; jer idem da vam pripravim mjesto. 3I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći i uzeti ću vas k sebi1, da i vi budete, gdje sam ja. 4I kuda ja idem, znadete, i put znadete. 5Kaže mu Toma: Gospodine, ne znamo, kuda ideš, i kako možemo put znati? 6Kaže mu Isus: Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu, do po meni. 7Kad bista mene poznavali, onda biste poznavali i Oca moga, i odsada ga poznajete i vidjeli ste ga. 8Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam Oca, i dosta nam je. 9Kaže mu Isus: Toliko sam vrijeme s vama, pa me ne poznaš? Filipe; koji vidi mene, vidi i Oca. Kako ti govoriš: pokaži nam Oca? 10Zar ne vjeruješ, da sam ja u Ocu, i da je Otac u meni? Riječi, koje vam ja govorim, ne govorim od sebe. Nego Otac, koji ostaje u meni, on čini djela. 11Vjerujte mi, da sam ja u Ocu, i da je Otac u meni, a ako li ne, poradi samih djela vjerujte. 12Zaista, zaista vam kažem, koji vjeruje u mene, djela koja ja činim, i on će činiti, i veća će od ovih činiti; jer ja idem k Ocu. 13I štogod zamolite u moje ime, ono ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. 14Ako li što zamolite u mene u moje ime, ono cu učinili. 15Ako me ljubite, držite moje zapovijedi. 16I ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga tješitelja, da ostane s vama do vijeka, 17Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi, niti ga znade, a vi ćete ga poznati; jer će kod vas ostati i u vama će biti. 18Ne ću vas ostaviti sirote; doći ću k vama. 19Još malo, i svijet me ne će više vidjeti. A vi ćete me vidjeti; jer ja živim, i vi ćete živjeti. 20U onaj ćete dan vi poznati, da sam ja u Ocu svomu, i vi u meni i ja u vama. 21Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj, koji me ljubi. A tko mene ljubi, ljubit će ga Otac moj; i ja ću ga ljubit i objavit ću mu se. 22Kaže mu Juda, ne onaj Iškariotski: Gospodine! kako to, da ćeš se nama objaviti, a ne svijetu? 23Odgovori mu Isus: Tko mene ljubi, moju će riječ držati, i Otac će moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega ćemo se nastaniti. 24Tko ne ljubi mene, riječi mojih ne drži. A riječ, koju čujete, nije moja, nego Oca, koji me je poslao. 25Ovo sam vam kazao, dok sam s vama. 26A tješitelj, Duh sveti, koga će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu, i napomenut će vam sve, štogod sam vam rekao. 27Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ja, kao što svijet daje. Neka se ne plaši srce vaše, i neka se ne boji. 28Čuste, da sam vam ja kazao: Idem, i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, što idem k Ocu, jer je Otac već od mene. 29I sad sam vam kazao, prije nego li se dogodi, da vjerujete, kad se dogodi. 30Već ne ću mnogo govoriti s vama, jer dolazi poglavica ovoga svijeta, ali na meni nema ništa. 31Nego da pozna svijet, da ljubim Oca, i kako mi je zapovjedio Otac, onako činim. Ustanite, ajdemo odavle.

15

Isus je trs, a njegovi su učenici loze. Učenici treba de ustraju u ljubavi prema Isusu, jer su prijatelji i poslanici njegovi. O mržnji svijeta i svjedočanstvu Duha svetoga.

1Ja sam pravi trs, i Otac je moj vinogradar. 2Svaku lozu na meni, koja ne rodi roda, odsjeći će, i svaku, koja rodi rod, očistit će, da rodi više roda. 3Vi ste već čisti poradi riječi, koju sam vam govorio. 4Ostanite u meni, i ja u vama. Kao što loza ne može roditi roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako i vi, ako ne ostanete u meni. 5Ja sam trs, vi loze, koji ostaje u meni, i ja u njemu, on rodi mnogi rod, jer bez mene ne možete ništa učiniti. 6Tko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza, i osušit će se, i skupit će je, i u oganj baciti, i gorjet će. 7Ako ostanete u meni, i moje riječi ostanu u vama, što god hoćete, tražite, i bit će vam. 8Tim se proslavljuje Otac moj, da rodite mnogi rod i budete moji učenici. 9Kao što Otac ljubi mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. 10Ako moje zapovijedi uzdržite, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja održao zapovijedi svoga Oca, i ostajem u njegovoj ljubavi. 11Ovo sam vam kazao, da bude moja radost u vama, i vaša radost da se ispuni. 12Ovo je moja zapovijed, da se ljubite među sobom, kao što sam ljubio vas. 13Od ove ljubavi nitko veće nema, da tko položi život svoj za svoje prijatelje. 14Vi ste prijatelji moji, ako činite, što vam ja zapovijedam. 15Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna, što radi njegov gospodar. Nego sam vas nazvao prijateljima, jer sam vam sve javio, što sam čuo od Oca svoga. 16Niste izabrali vi mene, nego sam ja izabrao vas, i postavio vas, da vi idete i da rod rodite, i rod vaš da ostane; da štogod zamolite u Oca u ime moje, da vam dade. 17Ovo vam zapovijedam, da se ljubite među sobom. 18Ako svijet mrzi na vas, znajte, da je mrzio na mene prije vas. 19Kad biste bili od svijeta, onda bi svijet svoje ljubio, a kako niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao od svijeta, zato svijet mrzi na vas. 20Sjetite se riječi, koju sam vam rekao: Nije sluga veći od svoga gospodara. Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako ,su moju riječ održali, i vašu će održati. 21Ali činit će vam sve ovo poradi imena moga, jer ne poznaju onoga, koji me je poslao. 22Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; a sad nemaju izgovora za svoj grijeh. 23Tko mrzi na mene, mrzi i na Oca moga. 24Da nisam činio među njima djela, kojih nitko drugi nije učinio, ne bi imali grijeha, a sad su i vidjeli i zamrzili i na mene i na Oca moga. 25Ali da se ispuni riječ napisana u njihovom zakonu: Zamrziše na mene ni za što. 26A kad dođe tješitelj, kojega ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene. 27I vi ćete svjedočiti, jer ste sa mnom od početka.

16

Svijet će mrziti i progoniti učenike Isusove. Djelovanje Duha svetoga u svijetu. Gorki časovi čekaju učenike, ali njihova žalost obratiti će se za dolaska Gospodinova u vječnu radost. Molitva u ime Isusovo. Učenici ostavit će za muke Isusa.

1Ovo sam vam rekao, da se ne sablaznite. 2Izopćit će vas iz zbornice, pače dolazi vrijeme, kad će svaki, koji vas ubije, misliti, da Bogu službu čini. 3I ovo će vam činiti, jer ne poznaju ni Oca, ni mene. 4Nego sam vam ovo kazao, da kad dođe vrijeme, da se sjetite toga, da sam vam ja kazao. Isprva nisam vam ovo kazao, jer sam bio s vama. 5A sad idem k onomu, koji me je poslao i nitko me od vas ne pita: Kuda ideš? 6Nego jer sam vam ovo kazao, žalosti se napuni vaše srce. 7Ali ja vam istinu kažem: Dobro je za vas, da ja otidem; jer ako ne otidem, tješitelj ne će doći k vama, ako li otidem, poslat ću ga k vama. 8I kad on dođe, osvjedočit će svijet o grijehu i o pravdi i o sudu. 9O grijehu, što ne vjeruju u mene; 10o pravdi, što idem k Ocu, i ne ćete me više vidjeti; 11o sudu, što što je poglavica ovoga svijeta već osudjen. 12Još bih vam imao mnogo kazati, ali sad ne možete podnijeti. 13A kad on dodje, Duh istine, uputit će vas u svu istinu, jer ne će od sebe govoriti, nego što čuje, govorit će, i javit će vam buduće stvari. 14On će me proslaviti; jer će od mojega uzeti i javit će vam. 15Sve što ima Otac, moje je. Zato sam rekao, da će od mojega uzeti i da će vam javiti. 16Malo i više me ne ćete vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti, jer idem k Ocu. 17Onda rekoše neki od učenika njegovih među sobom: Što je to, što nam kaže: malo, i ne ćete me vidjeti, a opet malo, pa ćete me vidjeti, i idem k Ocu? 18Govorili su dakle: Što je to, što kaže: malo? ne znamo, što govori. 19Isus opazi, da su ga htjeli pitati, pa im reče: Zato li se zapitujete među sobom, jer sam rekao: Malo, i ne ćete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti. 20Zaista, zaista vam kažem: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. 21Žena kad rađa, ima žalost, jer je došao njezin čas, ali kad rodi dijete, ne sjeća se više muke od radosti; što se rodio čovjek na svijet. 22Tako i vi sad imate žalost, ali ću vas opet vidjeti, i radovat će se vaše srce, i vaše radosti nitko ne će od vas uzeti. 23I u onaj dan ne ćete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem, ako što zamolite od Oca u moje ime, dat će vam. 24Dosada ne moliste ništa u ime moje; molite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna. 25Ovo sam vam govorio u pričama. Dolazi čas, kad vam više ne ću govoriti u pričama, nego ću vam otvoreno javiti za Oca. 26U onaj ćete dan moliti u moie ime, i ne kažem vam, da ću ja moliti Oca za vas; 27Jer sam Otac ljubi vas, jer vi ste mene ljubili i vjerovali, da sam od Boga izišao. 28Izišao sam od Oca, i došao na svijet; opet ostavljam svijet, i idem k Ocu. 29Rekoše njegovi učenici: Eto sad otvoreno govoriš i ne kažeš nikakve priče. 30Sad znademo, da sve znaš, i ne treba ti, da te tko pita; zato vjerujemo, da si od Boga izišao. 31Odgovori im Isus: Zar sad vjerujete? 32Evo ide ura, i već je došla da ćete se rasuti svaki na svoju stranu i ostaviti mene sama; ali nisam sam, jer je Otac sa mnom. 33Ovo sam vam kazao, da u meni mir imate. U svijetu ćete imati tjeskobu, ali se uzdajte, ja sam nadvladao svijet.

17

Molitva Gospodina Isusa Krista, velikog svećenika, novoga i vječnoga zavjeta.

1Ovo kaza Isus i podiže oči na nebo i reče: Oče, došla je ura, proslavi Sina svoga, da Sin Tvoj proslavi Tebe. 2Kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima, koje si mu dao, dade život vječni. 3A ovo je život vječni, da upoznadu tebe, jedinoga Boga istinitoga i koga si poslao Isusa Krista. 4Ja sam te proslavio na zemlji; djelo sam izvršio, koje si mi dao, da činim. 5I sad ti, Oče, proslavi mene, u sebe samoga slavom, koju sam imao u tebe prije nego je postao svijet. 6Ja sam objavio ime tvoje ljudima, koje si mi dao od svijeta. Tvoji su bili, i meni si ih dao, i riječ su tvoju održali, 7Sad su upoznali, da je sve, što si mi dao, od tebe; 8jer sam im dao riječi, koje si ti dao meni; i oni su primili i upoznali istinito, da od tebe iziđoh, i vjerovali, da si me ti poslao. 9Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one, koje si mi dao, jer su tvoji. 10I sve moje je tvoje, i tvoje je moje; i ja sam se proslavio u njima. 11I više nisam na svijetu, ali oni su na svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti! sačuvaj u ime svoje one, koje si mi dao, da budu jedno kako mi. 12Dok sam bio s njima, ja čuvah u ime tvoje one, koje si mi dao, i sačuvah ih, i nitko od njih ne propade osim sina propasti, da se ispuni Pismo. 13A sad idem k tebi, zato ovo govorim na svijetu, da imaju svoju radost ispunjenu u sebi. 14Ja sam im dao riječ tvoju, i svijet je zamrzio na njih, jer nisu od svijeta, kao što i ja nisam od svijeta. 15Ne molim, da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš od onoga, koji je zao. 16Od svijeta nisu, kao što ni ja nisam od svijeta. 17Posveti ih u istini. Tvoja je riječ istina. 18Kao što si mene poslao u svijet, i ja njih šaljem u svijet. 19I ja se posvećujem za njih, da i oni budu posvećeni istinom. 20Ali ne molim samo za njih, nego i za one, koji na riječ njihovu uzvjeruju u mene, 21da svi budu jedno, kao što ti, Oče, u meni, i ja u tebi, da i oni u nama budu jedno, da vjeruje svijet, da si me ti poslao. 22I slavu, koju si mi dao, dadoh njima, da budu jedno, kao što i m: što smo jedno. 23Ja u njima, i ti u meni da ih veže savršeno jedinstvo, da svijet upozna, da si me ti poslao i da si ih ljubio, kako si mene ljubio. 24Oče! hoću da i oni, koje si mi dao, budu sa mnom, gdje sam ja, da gledaju slavu moju, koju si mi dao, jer si me ljubio prije nego li je stvoren svijet. 25Oče pravedni! svijet te nije upoznao, a ja sam te upoznao, i oni su upoznali, da si me ti poslao. 26I obznanio sam im ime tvoje, i obznanit ću, da ljubav, kojom si me ljubio, bude u njima, i ja u njima.

18

Isus uhvaćen. Isus pred Anom i Kajfom. Zatajenje Petrovo. Isus pred Pilatom.

1Rekavši ovo Isus, iziđe sa svojim učenicima preko potoka Cedrona, gdje je bio vrt, u koji uđe on i njegovi učenici. 2A znao je i Juda, koji ga je izdao, ono mjesto, jer se Isus ondje često sastajao sa svojim učenicima. 3Tada Juda uze kohortu i sluge od glavara svećeničkih i farizeja i dođe onamo sa bakljama i sa svjetiljkama i s oružjem. 4A Isus znajući sve, što će biti od njega, iziđe i kaže im: koga tražite? 5Odgovoriše mu: Isusa Nazarećanina. Isus im kaže: Ja sam. A s njima je stajao i Juda, njegov izdajica, 6Ćim im reče: Ja sam, uzmakoše natrag i popadaše na zemlju. 7Onda ih opet zapita: Koga tražite. Oni rekoše: Isusa Nazarećanina. 8Odgovori Isus: Kazao sam vam, da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu; 9da se ispuni riječ ,koju reče: Nisam izgubio ni jednoga od onih, koje si mi dao. 10A Šimun je Petar imao mač i izvadi ga i udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. A sluzi je bilo ime Malko. 11Tada reče Isus Petru: Djeni svoj mač u korice! Zar da ne pijem kalež, koji mi dade Otac? 12Kohorta dakle i tribun i židovske sluge uhvatiše Isusa i svezaše ga. 13I odvedoše ga najprije Ani, jer je bio tast Kajfe, koji je bio veliki svećenik one godine. 14A Kajfa je bio onaj, što je svjetovao Židovima: Bolje je, da umre jedan čovjek za narod. 15Za Isusom je išao Šimun Petar i drugi učenik. A onaj je učenik bio poznat kod velikoga svećenika, i uđe s Isusom u dvorište velikoga svećenika; 16dok je Petar stajao napolju kod vrata. Onda iziđe onaj učenik, koji je bio poznat kod velikoga svećenika i reče vratarici te uvede Petra. 17Tada kaže sluškinja vratarica Petru: Nisi li i ti od učenika ovoga čovjeka? On kaže: Nisam. 18A sluge su i podvornici stajali kod žeravice, jer je bila zima i grijali se. A i Petar je stajao s njima i grijao se. 19Međutim veliki svećenik zapita Isusa za njegove učenike i za njegovu nauku. 20Odgovori mu Isus: Ja sam govorio javno svijetu; ja sam svagda učio u zbornici i u hramu, gdje se svi Zidovi skupljaju, i ništa nisam govorio tajno. 21Što pitaš mene? Pitaj one, koji su slušali, što sam im govorio; evo, ovi znadu, što sam ja govorio! 22A kad on ovo reče, jedan od sluga, koji su stajali ondje, udari Isusa po obrazu govoreći: Tako li odgovaraš velikomu svećeniku? 23Isus mu odgovori: Ako sam rekao zlo, dokaži, da je zlo; ako li pravo, zašto me bijes? 24Tada ga Ana posla svezana Kajfi, velikomu svećeniku. 25A Šimun je Petar stajao i grijao se. Onda mu rekoše: Nisi li i ti od učenika njegovih? On zataji i reče: Nisam. 26Kaže mu jedan od sluga velikoga svećenika, rođak onomu, kome je Petar odsjekao uho: Nisam li te ja vidio s njime u vrtu? 27Onda Petar opet zataji, i odmah pijetao zapjeva. 28A Isusa povedu od Kajfe u sudnicu. Bilo je jutro. I oni ne uđoše u sudnicu, da se ne bi okaljali, nego da bi mogli jesti pashu. 29Zato Pilat iziđe k njima napolje i kaže: Kakvu tužbu iznosite na ovoga čovjeka? 30Odgovoriše mu: Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. 31A Pilat im reče: Uzmite ga vi, i sudite mu po svom zakonu. A Židovi mu rekoše: Mi ne smijemo nikoga pogubiti; 32da se ispuni riječ Isusova, koju reče, označujući, kakvom će smrću umrijeti. 33Onda uđe Pilat opet u sudnicu, dozva Isusa i reče mu: Ti si kralj židovski? 34Isus odgovori: Govoriš li to sam od sebe ili su ti drugi kazali za mene. 35Odgovori Pilat: Zar sam ja Židov? Tvoj narod i ri svećenički predadoše te meni, što si učinio? 36Isus odgovori: Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta; kad bi bilo kraljevstvo moje od ovoga svijeta, onda bi se moje sluge borile, da ne budem predan Židovima; ali kraljevstvo moje nije odavle. 37Onda mu reče Pilat: Dakle si ti kralj? Isus odgovori: Ti govoriš (pravo): ja jesam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet, da svjedočim istinu; svaki, koji je od istine, sluša glas moj. 38Reče mu Pilat: Što je istina. I ovo rekavši, iziđe opet k Židovima i kaže im: Ja ne nalazim nikakove krivice na njemu. 39A u vas je običaj, da jednoga pustim na vazam; hoćete li dakle, da vam pustim kralja židovskoga? 40Onda iznova svi povikaše govoreći: Ne ovoga, nego Barabu. A Baraba je bio razbojnik.

19

Isusa bičuju, trnjem krune. Pilat osuđuje ga na smrt. Isus na križu. Smrt i ukop Isusov.

1Tada dakle uze Pilat Isusa i bičova ga. 2A vojnici spletavši vijenac od trnja, metnuše mu na glavu, i obukoše mu crvenu haljinu. 3I pristupali su k njemu i govorili: Zdravo, kralju židovski, i ćuškali ga. 4Tada Pilat iziđe opet napolje i kaže im: Evo ga izvodim k vama napolje, da vidite, da ne nalazim na njemu nikakve krivice. 5A Isus iziđe noseći vijenac od trnja i crvenu haljinu, i kaže im: Evo čovjeka. 6Ali kad ga vidješe glavari svećenički i sluge, povikaše: Raspni ga, raspni ga. Kaže im Pilat: Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. 7Odgovoriše mu Židovi: Mi imamo zakon i po zakonu treba da umre, jer se pravi Sinom Božjim. 8Kad dakle ču Pilat ovu riječ, poboja se već ma. 9I opet uđe u sudnicu i kaže Isusu: Odakle si ti? A Isus mu ne da odgovora. 10Tada mu Pilat kaže: Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast raspeti te i da imam vlast pustiti te. 11Odgovori Isus: Ne bi imao nikakve vlasti nada mnom, da ti nije dano odozgora. Zato ima onaj veći grijeh, koji me je predao tebi. 12I otada je nastojao Pilat da ga pusti. Ali Židovi su vikali: Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru; jer svaki, koji sebe pravi kraljem, protivi se caru. 13Pilat dakle čuvši ove riječi, izvede Isusa napolje i sjede na sudačku stolicu na mjestu, koje se zove litostrotos, a hebrejski gabata. 14A bijaše priprava pashe, oko šeste ure, i kaže Židovima: Evo kralj vaš! 15No oni su vikali: Uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im kaže: kralja vašega da raspnem? Odgovoriše glavari svećenički: Nemamo kralja nego cara. 16Tada im ga dakle preda, da se razapne. A oni uzmu Isusa i odvedu ga. 17I noseći križ svoj iziđe na mjesto, koje se zove Lubanja, a hebrejski Golgota. 18Ondje ga razapete, i s njime drugu dvojicu s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. 19A Pilat napisa i natpis i stavi na križ. A bilo je napisano: Isus Nazarečanin, kralj židovski. 20I ovaj su natpis čitali mnogi Židovi, jer je mjesto, gdje su razapeli Isusa, bilo blizu grada. I bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. 21A židovski su ri svećenički govorili Pilatu: Ne piši: kralj židovski, nego da je on rekao: kralj sam židovski. 22Pilat odgovori: Što sam pisao, pisao sam. 23Kad vojnici razapeše Isusa, uzeše njegove gornje haljine i načiniše četiri dijela i svakomu vojniku po dio, i donju haljinu. A donja haljina nije bila šivena, nego odozgo sasvim izatkana. 24Onda rekoše među sobom: Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku, komu će dopasti, da se ispuni Pismo: »Razdijeliše si haljine moje i za odijelo moje baciše kocku«. Vojnici dakle to učiniše. 25A kod križa su Isusova stajale mati njegova i sestra matere njegove, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. 26Kad dakle vidje Isus mater i učenika, koga je ljubio, gdje stoje, kaže svojoj materi: Ženo, evo ti Sina! 27Potom kaže učeniku: Evo ti matere. I od onog časa uze je učenik k sebi. 28Zatim znajući Isus, da se već sve izvršilo, da se ispuni Pismo kaže: Žedan sam. 29Ondje je stajala posuda puna octa. A oni napuniše spužvu octom i nataknuše na stabljiku isopovu te prinesoše k njegovim ustima. 30Kad dakle primi Isus ocat, reče: Svršeno je. I naklonivši glavu predade duh. 31Budući da je bila priprava, da ne bi tjelesa ostala na križu u subotu, jer je ona subota bila veliki dan, zamoliše Židovi Pilata, da im se slome kosti i da se skinu. 32Dođoše dakle vojnici; i prvome slomiše kosti i drugome raspetome s njim. 33A došavši k Isusu, kad vidješe, da je on već umro, ne slomiše mu kosti, 34nego mu jedan od vojnika otvori rebro kopljem, i odmah poteče krv i voda. 35I onaj, koji je vidio, svjedoči, i svjedočanstvo je njegovo istinito. I on znade, da istinu govori, da i vi vjerujete. 36Jer se ovo dogodi, da se ispuni Pismo: Nijedna kost ne će mu se slomiti. 37I opet drugo Pismo govori: Vidjet će, koga su proboli. 38Potom Josip iz Arimateje, koji je bio učenik Isusov, ali tajni od straha pred Židovima, zamoli Pilata, da uzme tijelo Isusovo. I dopusti Pilat. Dođe dakle i uze tijelo Isusovo. 39A dođe i Nikodem, koji je jednoć prije došao k njemu po noći, i donese pomiješane smirne i aloja oko sto litara. 40Tada uzeše tijelo Isusovo i obaviše ga platnom s mirodijama, kao što je običaj Židovima ukopavati. 41A bio je na mjestu, gdje ga razapeše, vrt i u vrtu novi grob, u koji još nitko nije bio položen. 42Ondje dakle, poradi priprave židovske, jer je bio blizu grob, položiše Isusa.

20

Prazni grob. Uskrsnuli Gospodin se ukazuje Mariji Magdaleni, apostolima bez Tome, napokon apostolima s Tomom.

1A prvi dan sedmice dođe Marija Magdalena na grob rano, dok je još bila tama, i vidi, da je kamen odvaljen od groba. 2Onda potrči i dođe k Šimunu Petru i k drugome učeniku, koga je Isus ljubio, i kaže im: Uzeše Gospodina iz groba, i ne znamo, gdje ga metnuše. 3Iziđe dakle Petar i drugi učenik, i pođoše ka grobu. 4A trčali su oba zajedno, i drugi je učenik trčao brže od Petra i došao prije ka grobu. 5I sagnuvši se vidi platno, gdje leži, ali ne uđe. 6Dođe dakle i Šimun Petar idući za njim i uđe u grob, i vidi platno gdje leži, 7i ručnik, koji je bio na glavi njegovoj, gdje ne leži s drugim platnom, nego napose savit na jednom mjestu. 8Tada dakle uđe i drugi učenik, koji dođe prvi ka grobu, i vidje i vjerova, 9jer još nisu razumjeli Pisma, da mu je trebalo uskrsnuti od mrtvih. 10Zatim otidoše opet učenici kući. 11A Marija je stajala napolju kod groba i plakala. Dok je dakle plakala, sagnu se prema grobu; 12i vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinama, jedan povrh glave, a drugi podno nogu, gdje je ležalo tijelo Isusovo. 13Oni joj kažu: Ženo, što plačeš? Kaže im: Uzeše Gospodina mojega, i ne znam, kamo ga položiše. 14Rekavši ovo obazre se natrag i vidi Isusa, gdje stoji, a nije znala, da je Isus. 15Kaže joj Isus: Ženo što plačeš? koga tražiš? Ona misleći, da je vrtlar, kaže mu: Gospodine! ako si ga ti uzeo, kaži mi, gdje si ga metnuo, i ja ću ga uzeti. 16Kaže joj Isus: Marijo! A ona obazrevši se, kaže mu hebrejski Rabboni, to znači Učitelju moj. 17Kaže joj Isus: Ne drži me čvrsto, jer još nisam uzašao k Ocu svome. Nego idi k mojoj braći i reci im: Uzlazim k Ocu svomu i k Ocu vašemu, k Bogu svomu i k Bogu vašemu. 18I otide Marija Magdalena i javi učenicima: Vidjela sam Gospodina i ovo mi je rekao. 19Kad bi u veče onaj prvi dan u sedmici, i vrata bila zatvorena, gdje se sabrali učenici od straha pred Židovima, dođe Isus i stade na sredinu i reče im: Mir vam! 20I rekavši ovo pokaza im ruke i rebro. Tada se obradovaše učenici, vidjevši Gospodina. 21I reče im opet: Mir vam! Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas. 22Rekavši ovo, dahnu i kaže im: Primite Duha svetoga! 23Kojima oprostite grijehe, bit će im oprošteni, a kojima zadržite, bit će zadržani. 24A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima, kad je došao Isus. 25Govorili su mu dakle drugi učenici: Vidjeli smo Gospodina. A on im reče: Dok ne vidim na rukama njegovim znaka od čavala, i ne metnem prsta svoga u mjesto od čavala i ne metnem ruke svoje u rebro njegovo, ne ću vjerovati. 26I poslije osam dana bili su opet njegovi učenici unutra, i Toma s njima. Dođe Isus, kad su bila vrata zatvorena, i stade na sredinu, i reče: Mir vam! 27Zatim kaže Tomi: Metni prst svoj ovamo, i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju i metni u rebro moje, i ne budi nevjeran nego vjeran. 28Toma odgovori i reče mu: Gospodin moj i Bog moj. 29Kaže mu Isus: Pošto si me vidio, vjeruješ. Blaženi oni, koji ne vidješe, a vjeruju. 30A i mnoga druga čudesa učini Isus pred svojim učenicima, koja nisu napisana u ovoj knjizi. 31A ova su zabilježena, da vjerujete, da Isus jest Krist Sin Božji, i da vjerujući imate život u ime njegovo.

21

Isus se ukazuje učenicima na jezeru Galilejskome. Postavlja Petra za vrhovnog glavara Crkve. Navješta mučeničku smrt Petrovu. Veličina Isusova.

1Poslije toga opet se javi Isus učenicima na moru Tiberijadskom. A javi se ovako: 2Bili su zajedno Šimun Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanael, koji je bio iz Kane Galilejske, i sinovi Zebedejevi i druga dvojica od njegovih učenika. 3Kaže im Šimun Petar: Idem loviti ribu. Kažu mu: Idemo i mi s tobom. Onda iziđoše i uđoše u lađicu, ali onu noć ništa ne uhvatiše. 4Kad je bilo već jutro, stade Isus na obali, ali učenici nisu znali, da je Isus. 5A Isus im kaže: Djeco! imate li što za jelo? Odgovoriše mu: Nemamo. 6Reče im: Bacite mrežu s desne strane čamca i naći ćete. Tada baciše, i već je nisu mogli vući od mnoštva riba. 7Tada onaj učenik, koga je Isus ljubio, kaže Petru: Gospodin je. Čuvši Šimun Petar, da je to Gospodin, obuče si gornju haljinu, jer je bio samo u košulji, i skoči u more. 8Drugi učenici dođoše na lađici, jer nisu bili daleko od kopna, nego oko dvijesta lokota, vukući mrežu s ribama. 9A kad siđoše na kopno, vide žeravicu postavljenu i na njoj ribu pristavljenu i kruh. 10Isus im kaže: Donesite od riba, što ste sad uhvatili. 11Uđe Šimun Petar i izvuče na kopno mrežu, punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je toliko bilo, mreža se nije raskinula. 12Isus im kaže: Uzmite zajutrak! I nijedan se od učenika ne usudi da ga upita: Tko si ti? znajući, da je Gospodin. 13Dođe Isus i uze kruh i dade im, tako i ribu. 14Ovo se već treći put Isus javio svojim učenicima, pošto je uskrsnuo od mrtvih. 15Poslije doručka kaže Isus Šimunu Petru: Šimune Ivanov, ljubiš li me većma nego ovi? Odgovori mu: Da, Gospodine, Ti znaš, da te ljubim. Kaže mu: Pasi janjce moje. 16Kaže mu opet drugiput: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Uzvrati mu: Da, Gospodine, Ti znaš da te ljubim. Kaže mu: Pasi janjce moje! 17Kaže mu trećiput: Šimune Ivanov, ljubiš li me? Ožalosti se Petar, što mu trećiput reče: ljubiš li me? i odgovori mu: Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje. 18Zaista, zaista ti kažem: Kad si bio mlađi, pasao si se i hodio, kud si htio, a kad ostariš, raširit ćeš svoje ruke, i drugi će te pasati i odvesti, kuda ti ne ćeš. 19A ovo reče pokazujući, kakvom će smrću proslaviti Boga. I rekavši ovo kaže mu: Ajde za mnom! 20Petar obazrevši se vidi, gdje za njim ide onaj učenik, koga je Isus ljubio, koji je i na večeri počivao na njegovim grudima, i reče: Gospodine, tko je taj, koji će te izdati? 21Vidjevši dakle ovoga kaže Petar Isusu: Gospodine, a što će ovaj? 22Odgovori mu Isus: Ako hoću da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom. 23Razglasi se dakle ova riječ među braćom, da onaj učenik ne će umrijeti. Ali Isus mu nije rekao, da ne će umrijeti, nego: Ako hoću, da on ostane, dok ne dođem, što je tebi do toga? 24Ovo je onaj učenik, koji svjedoči za ovo i koji je napisao ovo; i znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo. 25A ima i mnogo drugo, što je učinio Isus, no kad bi se sve to redom zabilježilo, mislim, da ni sam svijet ne bi mogao obuhvatiti knjiga, koje bi se imale napisati.