O Bibliji

Osnovna podjela

Riječ “Biblija” dolazi iz grčke riječi βıβλία biblía (umanjenica množine od βίβλος bíblos “knjiga”). Biblija stoga nije samo jedna knjiga već prava mala knjižnica, biblioteka sastavljena od 66 “knjiga”. Ove knjige objedinjene su u dva glavna dijela, u Stari i Novi zavjet. Želimo li doznati što Bog danas od nas zahtijeva, tada nam osobito valja upoznati Novi zavjet. To nipošto ne znači da Stari zavjet treba zanemarivati. Svih 66 biblijskih knjiga prožete su jedinstvenim Božjim Duhom. Pojedine knjige Biblije pisalo je više od četrdeset nadahnutih ljudi, različitih društvenih staleža i zanimanja, u razdoblju od šesnaest stoljeća. No ona je u cijelosti Božje djelo. Ljudi su zapisivali ono što im je Bog govorio.

Stari zavjet sadrži 39 knjiga:

 1. Zakon – 5
 2. Povijest – 12
 3. Pjesništvo i mudrost – 6
 4. Proroci – 16 (veliki – 4, mali – 12)

(Katoličkoj Bibliji je, u Starom zavjetu, dodano još sedam knjiga: Tobija, Judita, 1. i 2. knjiga o Makabejcima, Mudrost, Sirah, Baruh te neki dijelovi Estere i Daniela. S obzirom da te knjige nisu nikad bile uvrštene u Bibliju koju prihvaćaju Židovi i čak su im nepoznati izvornici na hebrejskom jeziku, smatraju se apokrifnim knjigama.)

Novi zavjet sadrži 27 knjiga:

Biblijski kanon (mjera) dakle sadrži 66 knjiga, ili 73 sa apokrifnim knjigama (u katoličkoj tradiciji još zvanima deuterokanonskim, odnosno “drugokanonskim” knjigama)

Ovo je popis svih knjiga Biblije s kraticama (deuterokanonske knjige su u zagradi):

STARI ZAVJET (SZ)
Knjiga Postanka (Post)
Knjiga Izlaska (Izl)
Levitski zakonik (Lev)
Knjiga Brojeva (Br)
Ponovljeni zakon (Pnz)
Jošua (Jš)
Suci (Suci)
Knjiga o Ruti (Rut)
Prva knjiga o Samuelu (1 Sam)
Druga knjiga o Samuelu (2 Sam)
Prva knjiga o Kraljevima (1 Kr)
Druga knjiga o Kraljevima (2 Kr)
Prva knjiga Ljetopisa (1 Ljet)
Druga knjiga Ljetopisa (2 Ljet)
Knjiga Ezrina (Ezr)
Knjiga Nehemijina (Neh)
(Tobija) (Tb)
(Judita) (Jdt)
Estera (Est)
(Prva knjiga o Makabejcima) (1 Mak)
(Druga knjiga o Makabejcima) (2 Mak)
Psalmi (Ps)
Job (Job)
Mudre izreke (Izr)
Propovjednik (Prop)
Pjesma nad pjesmama (Pj)
(Knjiga Mudrosti) (Mudr)
(Knjiga Sirahova) (Sir)
Izaija (Iz)
Jeremija (Jr)
Tužaljke (Tuž)
(Baruh) (Bar)
Ezekiel (Ez)
Daniel (Dn)
Hošea (Hoš)
Joel (Jl)
Amos (Am)
Obadija (Ob)
Jona (Jon)
Mihej (Mih)
Nahum (Nah)
Habakuk (Hab)
Sefanija (Sef)
Hagaj (Hag)
Zaharija (Zah)
Malahija (Mal)
NOVI ZAVJET (NZ)
Matej (Mt)
Marko (Mk)
Luka (Lk)
Ivan (Iv)
Djela Apostolska (Dj)
Poslanica Rimljanima (Rim)
Prva poslanica Korinćanima (1 Kor)
Druga poslanica Korinčanma (2 Kor)
Poslanica Galaćanima (Gal)
Poslanica Efežanima (Ef)
Poslanica FIlipljanima (Fil)
Poslanica Kološanima (Kol)
Prva poslanica Solunjanima (1 Sol)
Druga poslanica Solunjanima (2 Sol)
Prva poslanica Timoteju (1 Tim)
Druga poslanica Timoteju (2 Tim)
Poslanica Titu (Tit)
Poslanica Filemonu (Flm)
Poslanica Hebrejima (Heb)
Jakovljeva poslanica (Jak)
Prva Petrova poslanica (1 Pt)
Druga Petrova poslanica (2 Pt)
Judina poslanica (Jd)
Prva Ivanova poslanica (1 Iv)
Druga Ivanova poslanica (2 Iv)
Treća Ivanova poslanica (3 Iv)
Otkrivenje (Otk)

Stari zavjet

Stari zavjet sadrži knjige podijeljene u četiri osnovne, tematske skupine.

Mojsijevo Petoknjižje:

 1. Knjiga Postanka
 2. Knjiga Izlaska
 3. Levitski zakonik
 4. Knjiga Brojeva
 5. Ponovljeni zakon

U ovih prvih pet knjiga sadržan je osnovni pregled postanka svijeta i povijesti židovskog naroda. Osobito mjesto ovdje pripada Mojsijevu zakonu, Božjem savezu sa izraelskim narodom.

Povijesne knjige:

 1. Jošua
 2. Suci
 3. Knjiga o Ruti
 4. Prva knjiga o Samuelu
 5. Druga knjiga o Samuelu
 6. Prva knjiga o Kraljevima
 7. Druga knjiga o Kraljevima
 8. Prva knjiga Ljetopisa
 9. Druga knjiga Ljetopisa
 10. Knjiga Ezrina
 11. Knjiga Nehemijina
 12. Estera

Ovih dvanaest knjiga govori o sudbini židovskog naroda nakon dolaska u obećanu zemlju Kanaan.

Psalmi i Mudrosne knjige:

 1. Psalmi
 2. Job
 3. Mudre izreke
 4. Propovjednik
 5. Pjesma nad pjesmama
 6. Tužaljke

U ovim knjigama nalazimo duh židovskog bogoštovlja, koji osobito dolazi do izražaja u židovskoj pjesmarici – knjizi psalama. U njoj nalazimo mnoštvo divnih molitava i himana.

Proročke knjige:

 1. Izaija
 2. Jeremija
 3. Ezekiel
 4. Danijel
 5. Hošea
 6. Joel
 7. Amos
 8. Obadija
 9. Jona
 10. Mihej
 11. Nahum
 12. Habakuk
 13. Sefanija
 14. Hagaj
 15. Zaharija
 16. Malahija

U ovih šesnaest knjiga nalazimo riječi proroka (nadahnutih navjestitelja Božje riječi) koje je Bog, s vremena na vrijeme, slao svome narodu. Tu se, u živopisnom nizu, izmjenjuju upozorenja, utjehe, tužaljke, obećanja i prijetnje, svjedočeći na taj način o dinamičnoj povijesti jednoga naroda.


Novi zavjet

Novi zavjet je također sastavljen na temelju određenog plana. Poznavanje ovoga plana od posebne je važnosti.

EVANĐELJA:

 1. Matej
 2. Marko
 3. Luka
 4. Ivan

Četiri prve knjige Novoga zavjeta predstavljaju svojevrsne opise Isusova života. One pružaju dokaze o njegovoj božanskoj snazi i podrijetlu. O Evanđelju, apostol Ivan ovako izjavljuje:

“A ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, te da vjerujući imate život po njemu.” -Iv 20,21

DJELA APOSTOLSKA: Peta knjiga Novoga zavjeta opisuje postanak i povijest Kristove Crkve te pokazuje put i način kako netko može postati kršćaninom. Tu su opisana mnoga obraćenja. Iz ove knjige saznajemo kako su ljudi na početku kršćanskog razdoblja nalazili put do Isusa Krista i do njegove Crkve. Djela apostolska daju odgovor na pitanje: kako se čovjek može spasiti?

POSLANICE: Iza Djela apostolskih slijedi 21 poslanica kršćanskim zajednicama i pojedinim vjernicima. U ovim poslanicama (pismima) objašnjava se kako treba živjeti kršćanskim životom i kako organizirati bogoslužje i život zajednice.

 1. Poslanica Rimljanima
 2. 1. poslanica Korinćanima
 3. 2. poslanica Korinčanma
 4. Poslanica Galaćanima
 5. Poslanica Efežanima
 6. Poslanica FIlipljanima
 7. Poslanica Kološanima
 8. 1. poslanica Solunjanima
 9. 2. poslanica Solunjanima
 10. 1. poslanica Timoteju
 11. 2. poslanica Timoteju
 12. Poslanica Titu
 13. Poslanica Filemonu
 14. Poslanica Hebrejima
 15. Jakovljeva poslanica
 16. 1. Petrova poslanica
 17. 2. Petrova poslanica
 18. 1. Ivanova poslanica
 19. 2. Ivanova poslanica
 20. 3. Ivanova poslanica
 21. Judina poslanica

KNJIGA OTKRIVENJA: Posljednja knjiga u Bibliji ima proročki karakter. Ona kršćaninu govori o njegovu budućem zavičaju, o “novom nebu i novoj zemlji”. Knjiga sadrži najdivnija obećanja svima koji poslušaju Božju riječ i ustraju u vjeri do kraja.

Literatura:

Jovanović, Mladen. (2002). Uvod u Bibliju. Zagreb: Institut za biblijske studije u Zagrebu.