Štambuk, Fra Ivan

ŠTAMBUK, Fra IVAN

Bio: Rođen je u Pučišću 28. siječnja, 1915. a umro je u Splitu 13. prosinca, 1988. Nakon pučke škole u rodnomu mjestu, fra Jerko Mihaić odveo ga je u Svetu Zemlju. Školovao se u Jeruzalemu, Betlehemu i u Sieni (Italija). Zaređen je za svećenika 1940. godine. Neko vrijeme je bio član Provincije sv. Jeronima, a od 1959. god. član je Provincije Presv. Otkupitelja. Neko je vrijeme predavao na Gimnaziji u Makarskoj. U teško poratno vrijeme bio je župnik u više župa i starješina u Sumartinu. Ponovo je boravio u Svetoj Zemlji i bio poglavar u Jerihonu i Emausu. Kad se vratio u Domovinu, živio je u više samostana, baveći se proučavanjem Sv. pisma.

Djela: Objavio je dvije knjige i više članaka. Bio je strogi opslužitelj redovničkih pravila. Izdao je Psalme 1975. g. i Pjesmu nad pjesmama 1983. godine.


Lit: